Han snød

Ole The­strup slog fle­re ad­var­sels­sig­na­ler hen som in­gen­ting

BT - - NYHEDER -

TIL­BA­GE PÅ SCE­NEN

Ole The­strup kig­ger et øje­blik di­rek­te ud i luf­ten, in­den han sva­rer: » Det kan man ik­ke und­gå, når man får dem. Men det er og­så of­te no­get, man slår hen. For jeg har i lang tid tænkt, at jeg var ved at bli­ve gam­mel. Jeg var og­så for tyk, og tab­te mig 20- 25 ki­lo på et år, uden det hjalp. For før kun­ne jeg kraf­ted­me ik­ke ar­bej­de i to mi­nut­ter, før jeg var nødt til at sid­de ned og få pu­sten igen, « er­ken­der han blankt.

Den var helt gal

Men det sid­ste an­fald var be­stemt ik­ke af den slags, som man slår hen og si­ger pyt til. Og Ole The­strup er­kend­te, han måt­te en tur til læ­gen.

Der­fra gik det stærkt. For læ­gen send­te sku­e­spil­le­ren di­rek­te til ul­tra­lyds­un­der­sø­gel­se på Hol­bæk Sy­ge­hus, der­fra vi­de­re til Roskil­de Sy­ge­hus, hvor han fik sprøjtet kon­trast­væ­ske ind i krop­pen og ta­get bil­le­der, som læ­ger­ne nær­stu­de­re­de.

» De kun­ne se, at, den var helt gal. Fi­re pulsår­er om­kring hjer­tet var det galt med. To af dem var 100 pro­cent til­stop­pe­de og to an­dre var 60 og 70 pro­cent til­stop­pe­de. Så det vil­le ik­ke hjæl­pe no­get som helst med en bal­lon­ud­vi­del­se. Det skul­le væ­re den helt sto­re tur, « for­tæl­ler sku­e­spil­le­ren om den fi­redob­bel­te by­passo­pe­ra­tion, han gen­nem­gik lil­leju­le­af­ten. Var du ik­ke ban­ge? Ole The­strup tæn­ker igen lidt, før han sva­rer: » Jo, selv­føl­ge­lig var jeg det. Men vi le­ver i et land, hvor vi har en stor au­to­ri­tet­stro over for læ­ger, kirur­ger og ho­spi­talsvæs­net. Det har jeg og­så, så ja, jeg var selv­føl­ge­lig ban­ge. Men jeg var især ban­ge for, hvor lang tid det vil­le ta­ge. For når så­dan no­get sker, så tæn­ker man: Nå for hel­ve­de, du har li­ge købt ny bil, kan du be­hol­de den? Kan du be­ta­le hus­lej­en? Er der pen­ge til næ­ste ter­min, « hu­sker han til­ba­ge fra ope­ra­tio­nen sid­ste år.

Mi­ste­de pen­ge

Og sku­e­spil­le­ren mi­ste­de da og­så pen­ge, for­di han måt­te træk­ke sig fra en stor rol­le i ’ De tre mu­ske­te­rer’, som han skul­le ha­ve væ­ret på tur­né med.

» Jeg kun­ne hel­ler ik­ke bru­ge så man­ge pen­ge i den tid, jeg lå li­ge­som lidt stil­le, « til­fø­jer han gri­nen­de, selv om det be­stemt ik­ke var en lil­le ope­ra­tion, han gen­nem­gik. He­le bryst­be­net blev klip­pet op og blev sam­men med hans ri­b­ben, skul­der og ryg bø­jet, så kirur­ger­ne kun­ne kom­me til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.