Mas­ser af tam­tam i Tivoli

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

REVY

40.000 gæ­ster og den ef­ter­trag­te­de revypris, ’ Årets Dirch 2014’ ta­ler sit eget sprog. Tam Tam i Glas­sa­len var en ge­di­gen suc­ces sid­ste år. Igen i år er in­struk­tø­ren Joy- Maria Fre­de­rik­sen, og hun me­ner, der er mas­ser af plads til bå­de Cir­kus­revy­en på Bak­ken og Tam Tam i Tivoli.

For de to revy­er er ik­ke kun geografisk pla­ce­ret vidt for­skel­ligt. De to revy­er er og­så li­ge så for­skel­li­ge, som to snefnug er det. Selv om beg­ge revy­er er præ­get af sket­ches, sang og dans og ik­ke mindst af at spid­de sam­funds­de­bat­ten hu­mo­ri­stisk.

Til at hjæl­pe med at få lat­te­ren til at rul­le har Joy- Maria Fre­de­rik­sen al­li­e­ret sig med nog­le lidt aty­pi­ske tekst­for­fat­te­re. I hvert fald i revy­re­gi.

Blandt dem, der skri­ver tek­ster­ne, er stan­dup­pe­re som Ras­mus Ol­sen, Sø­ren Dürr og Mi­cha­el Schøtt, li­ge- som Spe­ci­al­klas­sen og­så har skre­vet en ræk­ke bud på tek­ster til revy­en i Tivoli.

En bet­te purk

» De kom­mer fra no­get an­det. Og jeg kan rig­tig godt li­de at blan­de dem med de gar­ve­de tekst­for­fat­te­re som Va­se & Fuglsang og min mand Ni­els Ol­sen, for­di det gi­ver en for­skel i to­nen. Og helt en­kelt så vil al­le revy­er jo ba­re ha­ve no­get, som er sjovt, for­tæl­ler revy­ens in­struk­tør om sit valg af lidt an­der­le­des tekst­for­fat­te­re.

Hun er­ken­der da og­så, at selv om Tam Tam sid­ste år hø­ste­de mas­ser af an­mel­der­ro­ser, så er revy­en i Tivoli sta­dig en bet­te purk i for­hold til ma­sto­don­ten Cir­kus­revy­en.

» Jeg ved godt, at man­ge sam­men­lig­ne­de os me­get med Cir­kus­revy­en sid­ste år. Men det er ik­ke så­dan, det er. For vi for­sø­ger fak­tisk ik­ke at spej­le os alt for me­get i Cir­kus­revy­en, for­di vi ger­ne vil ska­be vo­res eget uni­vers, « for­kla­rer Joy- Maria Fre­de­rik­sen.

Tam Tam i Glas­sa­len har pre­mi­e­re den 28. maj.

Det me­ste af årets hold til Tam Tam i Glas­sa­len. Øverst fra ven­stre: Pel­le Emil Hebs­gaard, Szhir­ley og Rik­ke Hvid­b­jerg. Ne­derst: Ole The­strup, Bo­dil Jør­gen­sen, Dit­te Gråbøl og Le­ne Maria Christensen. Thomas Mørk var desvær­re syg og der­for ik­ke med på bil­le­det.

Fo­to: Ni­ko­laj Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.