Død­spi­lo­ten øve­de flystyrt

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

TRAGEDIETEST

Den ty­ske pi­lot An­dreas Lu­bitz øve­de sig i at sæn­ke fly­ve­høj­den, in­den han 24. marts sty­re­de et Ger­manwings- fly ned i de fran­ske al­per og tog 149 men­ne­sker med sig i dø­den.

kom­me i går, re­fe­re­res da­ta fra Lu­bitz’ flyv­ning fra Düs­sel­dorf til Bar­ce­lo­na sam­me dag som det over­lag­te døds­styrt, hvor Ger­manwings- fly­et bra­ge­de ind i en bjergsi­de.

Nedstig­ning uden grund

Da­ta skal vi­se en usæd­van­lig age­ren i co­ck­pit­tet, hvor Lu­bitz uden no­gen ’ luft­fart­s­mæs­sig be­grun­del­se’, som der iføl­ge Bilds kil­der står i rap­por­ten, skul­le ha­ve ind­ledt Det er en af kon­klu­sio­ner­ne en nedstig­ning midt på tu­ren. i en ny rap­port fra de fran­ske Sænk­nin­gen af fly­ve­høj­den myn­dig­he­der om flystyr­tet, skal ha­ve va­ret i fle­re mi­nut­ter.skri­ver den ty­ske avis Bild.

I rap­por­ten, der skul­le ud- lle­re­de da­gen ef­ter fly- styr­tet 24. marts med­del­te de fran­ske og ty­ske an­kla­ge­myn­dig­he­der, at fly­et for­ment­lig be­vidst blev styr­tet af an­den­pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz.

På lyd­op­ta­gel­ser fra fly­ets sor­te boks kun­ne man nem­lig hø­re, hvor­dan kap­ta­j­nen for­lod co­ck­pit­tet og lidt se­ne­re kom til­ba­ge til en låst dør.

Se­ne­re blev det af­slø­ret, at Lu­bitz hav­de haft sto­re psy­ki­ske pro­ble­mer, her­un­der en de­pres­sion, som han an­gi­ve­ligt skal ha­ve holdt skjult for sin ar­bejds­gi­ver.

Den ty­ske an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz øve­de sig an­gi­ve­ligt på flystyr­tet, hvor han tog 149 men­ne­sker med sig i dø­den. Fo­to: Afp/ Team Mu­el­ler og Afp/ Yves Ma­len­fer/ Di­com/ Mi­ni­ste­re De L’in­te­r­i­eur

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.