Hjem­me igen

Kar­sten Ree blev al­li­ge­vel ik­ke ope­re­ret for sin kræft­syg­dom i USA

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

TORS­DAG 7. MAJ 2015

BLÆ­RE­KRÆFT

Rig­man­den Kar­sten Re­es kræft­syg­dom ser ud til at væ­re mil­de­re end først an­ta­get, for­tæl­ler hans ko­ne Jan­ni.

Re­a­li­ty­par­ret, der er kendt for tv- se­ri­en ’ Jan­ni og Kar­sten’, fryg­te­de el­lers det vær­ste, da mil­li­ar­dæ­ren Kar­sten Ree i sid­ste må­ned af­slø­re­de, at han var ble­vet ramt af blæ­re­kræft.

Fak­tisk frem­skyn­de­de par­ret sit bryl­lup, der el­lers var plan­lagt til den­ne som­mer, og blev i ste­det gift på rå­d­hu­set i Holte ba­re da­gen ef­ter, at den 69- åri­ge rig­mands syg­dom blev land­skendt. Her­ef­ter ha- ste­de de ny­gif­te til USA, hvor det var pla­nen, at Kar­sten Ree skul­le ope­re­res.

Ik­ke så al­vor­lig

Men hel­dig­vis ser det ud til, at kræft­syg­dom­men ik­ke er så al­vor­lig som først an­ta­get. Det for­tæl­ler Jan­ni Ree til BT:

» Man kan jo al­drig si­ge, at man er helt fri­kendt, men det er me­get bed­re, end vi tro­e­de. «

Grun­den er iføl­ge Jan­ni, at læ­ger­ne i USA ik­ke har fun­det de sam­me ting som læ­ger­ne her­hjem­me.

» Han er okay. Det er en mil­de­re form end først an­ta­get, og det er jo po­si­tivt, « ly­der det fra mo­del­len Jan­ni, der tog æg­te­man­dens ef­ter­navn i for­bin­del­se med det spon­ta­ne bryl­lup.

» Man skal jo al­tid ha­ve en second opi­ni­on, og det er jo in­gen hem­me­lig­hed, at USA er læn­ge­re frem­me, « ly­der det fra Jan­ni om be­slut­nin­gen om at sø­ge be­hand­ling i ud­lan­det.

Men ind­til vi­de­re er der in­gen pla­ner om at rej­se til USA igen:

» Li­ge nu har vi ik­ke no­gen pla­ner om no­get som helst, og vi bli­ver her i lan­det. Al­le, der får kon­sta­te­ret så­dan en syg­dom, får jo et chok og skal li­ge prø­ve at ka­pe­re det. Men det vig­tig­ste er, at han har det godt, og vi er me­get gla­de for, at det ser ly­se­re ud. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.