Når fø­lel­ser­ne får frit løb

BT - - KULTUR -

FILM

’ Wild Ta­les’ SORT KOMEDIE ***** *

lel­ser­ne frit løb, så er den ar­gen­ti­ske fi lm ’ Wild Ta­les’ årets hel­se­må­l­tid. Fil­men be­står af seks uafh æn­gi­ge hi­sto­ri­er - al­le om folk, der bli­ver skub­bet til de­res yder­ste græn­se - og må­ske lidt læn­ge­re. Men trods my­ri­a­den af for­skel­li­ge hand­lin­ger får in­struk­tø­ren det he­le til at frem­stå som en hel­hed med et fi lmisk over­skud, jeg sjæl­dent har set ma­gen til.

Det er bl. a. hi­sto­ri­en om bru­den, der til sit eget bryl­lup, fi nder ud af, at hen­des nye mand har væ­ret hen­de ut­ro - med én af gæ­ster­ne.

Det er og­så hi­sto­ri­en om, ser­vi­tri­cen, der på re­stau­ran­ten spot­ter den per­son, der er an­svar­lig for fa­de­rens død. Al­le seks hi­sto­ri­er læg­ger op til ka­o­tisk action. Men der er og­så me­ning i gal­ska­ben. Så­le­des af­spej­ler ’ Wild Ta­les’ vo­res al­le sam­mens for­fæn­ge­lig­hed og grå­dig­hed.

Og mens du gri­ner, sni­ger al­voren sig ind ad bag­vej­en. Jeg tror, de kal­der det fi lm­kunst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.