’’

BT - - KULTUR -

Par­for­hol­det er in­gen til­stand, og kær­lig­he­den er in­gen præ­mie

For der er no­get med os dan­ske­re og vo­res fe­ster. Vi sæt­ter os op til fest. Ta­ger vo­res go­de tøj og pæ­ne an­sigt på, og så vur­de­rer vi os selv i for­hold til hin­an­den. Hvor­dan går det, spør­ger vi. Og det kan vi så fun­de­re og fa­bu­le­re over, ind­til sp­rut­ten går ind, fa­ca­der­ne fal­der og fø­lel­ser­ne får frit spil.

Kli­chéer und­gås

Ud­for­drin­gen ved at be­væ­ge sig fra fest til fest er, at man ri­si­ke­rer at gen­ta­ge sig selv og he­le ti­den ta­le i sto­re bog­sta­ver. Ved det før­ste par sam­men­kom­ster kan man fryg­te, at det vil ske for el- Touk­hy.

Replik­ker­ne fal­der lidt tungt i ind­led­nin­gen, og ste-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.