’ Bla­de Run­ner’ er sta­dig kult

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

' Bla­de Run­ner' Action/ Sci- Fi In­struk­tør: Rid­ley Scott ***** * Da jeg som 14- årig før­ste gang så Rid­ley Scotts mester­værk ’ Bla­de Run­ner’ ( den­gang tog det op mod et år før fi lm nå­e­de provin­sen) slog den mig fuld­stæn­dig ba­g­over. Ind­til da hav­de jeg kun set Sci- Fi­ud­sty rs­sty kker som ’ Nær­kon­takt af tred­je grad’ og ’ Star Wars’, der beg­ge har det ydre rum som om­drej­nings­punkt.

Her var så en frem­tids­fi lm, der fo­re­gik i Los An­ge­les i 2019, som man kun­ne for­hol­de sig til, og hvor om­gi­vel­ser og tek­no­lo­gisk ud­vik­ling vir­ke­de tro­vær­di­ge.

Her 33 år se­ne­re er in­struk­tø­rens ’ The Fi­nal Cut’- ver­sion fra 2007 ny­re­stau­re­ret di­gi­talt og vi­ses i fi re ud­valg­te bi­o­gra­fer lan­det over.

Hvor Rid­ley Scott har fj er­net Har­ri­son Fords for­tæl- len­de stem­me og æn­dret slut­nin­gen, så den frem­står knap så lyk­ke­lig, som fi lm­sel­ska­bet kræ­ve­de det i 1982.

Vi føl­ger sta­dig den er­far­ne be­tjent Ri­ck Deck­ards jagt på fi re fl yg­te­de repli­kan­ter. Repli­kan­ter er men­ne­ske­li­ge ro­bot­ter, som kun kan iden­ti­fi ce­res via en spe­ci­el ’ Voigh­tKamp­ff ’- test.

Med el­ler uden nostal­gi

Deck­ard fo­rel­sker sig sta­dig i gu­des­muk­ke Ra­cha­el ( Se­an Yo­ung). Pris ( Daryl Han­nah) er sta­dig smidig og hur­tig og Rut­ger Hau­er sta­dig bril­lant som le­der- skur­ken Roy med si­ne ly­sen­de blå øj­ne.

Te­sten og alt com­pu­ter­ud­styr i fi lmen er for­længst over­ha­let af den re­el­le ud­vik­ling, så de i dag vir­ker an­tik­va­ri­ske, men dog sta­dig æste­ti­ske som re­sten, og Van­ge­lis’ mu­sik er sta­dig dy­ster og drøm­men­de.

Fil­men er sta­dig kult og hol­der maks - med el­ler uden nostal­gi - og­så selv­om jeg da­gen for­in­den hav­de set actionbra­get ’ Aven­gers: Age of Ul­tron’ i 3D.

Nyd den nu på det sto­re lær­red, så læn­ge det er mu­ligt.

’ Ti­me to die’: Rut­ger Hau­er i sin le­gen­da­ri­ske ’ Tears in Rain’- mo­no­log i Rid­ley Scotts kult­film fra 1982. Fo­to: SF- Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.