Vej­en ud af fars skyg­ge

En­rique Ig­lesi­as’ suc­ces har han op­nå­et uden hjælp fra sin be­røm­te far Julio Ig­lesi­as

BT - - NAVNE - Mi­cha­el Char­les Gaunt mi­cg@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: AFP

40 ÅR I DAG

Med et glo­balt pla­desalg på 137 mil­li­o­ner har span­ske En­rique Ig­lesi­as for­længst slå­et sit navn fast som en af ver­dens mest po­pu­læ­re po­p­san­ge­re. Og det er ik­ke ba­re i den spansk­ta­len­de del af ver­den, at han er blandt kon­ger­ne af lat­in- pop­pen.

Han har som en af en lil­le hånd­fuld lat­in- po­p­stjer­ner og­så for­må­et at slå stort igen­nem i den en­gelsk­spro­ge­de po­p­ver­den.

Som søn af smør­tenoren Julio Ig­lesi­as og den ari­sto­kra­ti­ske tv­per­son­lig­hed Isa­bel Preys­ler skul­le man umid­del­bart tro, at En­rique Ig­lesi­as har få­et me­get foræ­ren­de. Men så­dan for­hol­der det sig imid­ler­tid ik­ke. Jo, hans go­de ud­se­en­de har han da få­et med sig ad den vej, men hans vej til stjer­ner­ne kan han i hvert fald ik­ke tak­ke sin far for.

Eft er si­ne for­æl­dres skils­mis­se i 1979 bo­e­de han en år­ræk­ke med sin mor og to sto­re sø­sken­de i Madrid, men eft er at hans bedste­far blev kid­nap­pet af den ba­ski­ske ter­ror- or­ga­ni­sa­tion ETA i 1986, be­slut­te­de Julio og Isa­bel, at det var mest sik­kert, hvis bør­ne­ne fl yt­te­de ind hos Julio i Mi­a­mi, Fl­o­ri­da.

Me­di­estunt

Men grun­det en travl kar­ri­e­re var fa­de­ren sjæl­dent hjem­me, så den un­ge En­rique Ig­lesi­as blev me­re el­ler min­dre eks­klu­sivt op­fo­stret af bar­nepi­gen El­vira Oli­va­res. Og det var da og­så hen­de, som En­rique Ig­lesi­as et par år eft er lån­te pen­ge­ne af, så han kun­ne ind­spil­le sin før­ste de­mo. En­rique Ig­lesi­as vil­le væ­re po­p­stjer­ne, men han vil­le væ­re det på egen hånd. Uden hjælp fra sin be­røm­te far, der al­drig blev ind­vi­et i pla­ner­ne.

Der­for blev Ig­lesi­as’ før­ste de­mobånd og­så prom­ove­ret un­der nav­net En­rique Mar­ti­nez og med en bag­grunds­hi­sto­rie om, at han var en ukendt san­ger fra Gu­a­te­ma­la. Stun­tet fi k de rig­ti­ge bran­che­folks op­mærk­som­hed, og i 1995 kun­ne han omsi­der ud­sen­de sit spansk­spro­ge­de de­butal­bum ’ En­rique Ig­lesi­as’, der om­gå­en­de gjor­de ham til et stort navn i lat­in- pop­pen.

Ten­nis- kæ­re­ste

Sam­men med nav­ne som Ri­cky Martin, Gl­o­ria Este­fan og Jen­ni­fer Lopez var En­rique Ig­lesi­as i de føl­gen­de år blandt de helt sto­re spil­le­re i den bøl­ge af lat­in- pop, der strøm­me­de ind over hit­lis­ter­ne i den en­gelsk­spro­ge­de del af ver­den. Men selv­om bøl­gen si­den har lagt sig i vo­res del af ver­den, har han ik­ke set sig til­ba­ge. Gen­nem åre­ne har han stå­et bag nog­le af ti­dens stør­ste hit på det enor­me mar­ked for spansk- sproget po­p­mu­sik. Se­ne­st har han grov­hit­tet med sid­ste års ’ Bailan­do’, der pt. nær­mer sig en mil­li­ard af­spil­nin­ger på YouTu­be.

For­hol­det til fa­de­ren er eft er si­gen­de sta­dig pro­ble­ma­tisk og fi k til­ba­ge i 2003 et or­dent­ligt skud for boven på den selv­bi­o­gra­fi ske ’ Be Your­self’, hvor om­kvæ­det ly­der: ’ Pa­pa used to say: ’ You’re just a lo­ser and you’re ne­ver gon­na ha­ve what it ta­kes’.’

En­rique Ig­lesi­as har si­den 2001 dan­net par med den rus­si­ske ten­nis­stjer­ne An­na Kour­ni­ko­va. Par­ret har in­gen børn.

En­rique Ig­lesi­as har i me­re end 20 år væ­ret en af ver­dens stør­ste po­p­stjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.