Adam sad­ler om

BT - - TV - KO­ME­DIE

Den is­ra­el­ske Mos­sad- agent Zo­han Dvir ( Adam Zand­ler) er træt af sit job, da han i ti­de og især uti­de skal af­sted på hem­me­li­ge mis­sio­ner, oft e for at be­kæm­pe den palæsti­nen­si­ske su­per­ter­r­o­rist The Phan­tom ( Jo­hn Tur­tur­ro). Det bli­ver så grelt, at Zo­han be­stem­mer sig for at bru­ge et af dis­se op­gør til at is­ce­ne­sæt­te sin egen død og fl yt­te til New York un­der en ny iden­ti­tet. Her vil han bru­ge ti­den på at for­føl­ge si­ne to sto­re pas­sio­ner: Fri­sør­fa­get og sex! Pla­nen lyk­kes, og snart bor han i New York og har sin egen fri­sør­sa­lon. Kun­der­ne får bå­de en klip­ning og en fræk bonus. Og det lok­ker i den grad folk til. Zo­han er me­get til freds med sit nye job og liv - det er næ­sten for godt til at væ­re sandt. Og det får da og­så en brat en­de. For selv­om han ud­gi­ver sig for at væ­re au­stra­li­er, bli­ver han gen­kendt og ind­hen­tet af sin Mos­sad- for­tid. Nu vil hans gam­le fj en­der have hævn over ham. Sam­ti­dig fo­rel­sker han sig i den smuk­ke Da­hlia, og det kom­pli­ce­rer i den grad tin­ge­ne. Hun er nem­lig palæ-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: sti­nen­ser, men sam­ti­dig er hun den ene­ste, han plud­se­lig kan få rejs­ning sam­men med. Hvad skal han stil­le op? ( TV 2 Zulu)

Adam Sand­ler i ak­tion som agen­ten Zo­han Dvir, der hel­le­re vil væ­re fri­sør, i den ame­ri­kan­ske ko­me­die ” Zo­han” fra 2008.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.