TIL FALDS FOR EMIR- SPIR ?

BT - - SPORTEN - PEN­GE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Der su­ser sta­dig var­me ør­ken­vin­de rundt om, at Mi­cha­el Laud­rup skal væ­re land­stræ­ner i den ri­ge olie­stat Qa­tar.

Godt nok off ent­lig­gjor­de ør­ken­ri­get tirs­dag de­res tred­je træ­ner si­den ja­nu­ar 2014, José Da­ni­el Car­reño, men iføl­ge jour­na­li­ster fra Qa­tar er den 52- åri­ge uru­gu­ay­a­ner blot en lap­pe­løs­ning, in­den Qa­ta­rs fod­bold­for­bund har den dan­ske træ­ner på plads.

Men hvad er det for et land, Qa­tar øn­sker at få Mi­cha­el Laud­rup til at re­præ­sen­te­re? Oli­e­ri­get prø­ver at til­læg­ge sig fl ere ve­st­li­ge vær­di­er, og eT led i den plan er afh ol­del­sen af det om­dis­ku­te­re­de og al­le­re­de be­røm­te vin­ter- VM i 2022. Men lan­det, der er sty­ret af et ab­so­lut mo­nar­ki, er stærkt kri­ti­se­ret af samt­li­ge men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner for et gam­mel­dags og ude­mo­kra­tisk sam­funds­syn.

Jens Se­jer Andersen, chef for fi rma­et Play the Game, som ar­bej­der for at frem­me etik­ken i sport, for­tæl­ler, at Qa­tar sta­dig på man­ge om­rå­der er langt eft er Ve­stens sam­funds­syn.

» For­hol­de­ne om­kring pres­se­fri­he­den, det sla­ve­lig­nen­de ar­bejds­mar­ked, kvin­ders ret­tig­he­der og den po­li­ti­ske fri­hed er stærkt kri­tisab­le. Det po­si­ti­ve er, at Qa­tar er i en se­ri­øs di­a­log med fl ere men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner, Am­ne­sty og Hu­man Rights Watch. De me­ner ind­til vi­de­re, at lan­det skal ha­ve en chan­ce for at vi­se, at det er i stand til at for­bed­re si­tu­a­tio­nen for si­ne mi­gran­t­ar­bej­de­re, « si­ger han.

Står til enorm årsløn

Mi­cha­el Laud­rup har væ­ret træ­ner i Qa­tar- klub­ben Le­hkwiya med stor suc­ces. Klub­ben har al­le­re­de vun­det det hjem­li­ge mester­skab, og iføl­ge kil­der fra Qa­tar er der tra­di­tion for, at Qa­ta­rs fod­bold­for­bund til­by­der suc­ce­stræ­ner­ne land­stræ­ner- job­bet. Mens nord­kore­an­ske mi­gran­t­ar­bej­de­re ar­bej­der for en sla­ve­løn for at få lan­dets sta­dion klar

KUTY­ME: Det er nær­mest kuty me i Qa­tar, at mester­hol­dets træ­ner får til­budt land­stræ­nerjob­bet, og Laud­rup har mu­lig­vis læn­ge væ­ret klar over, at han nok vil­le få til­budt job­bet.

SUC­CES: Laud­rup ny­der suc­ce­sen i Qa­tar, hvor han er ble­vet et kæm­pe navn eft er Lek­hwiy­as mester­skab og po­kal­tri­umf.

PEN­GE: Selv Laud­rup vil ha­ve svært ved at af­vi­se en kon­trakt med en årsløn på mel­lem seks og ni mio. eu­ro ( 45- 67 mio. kr.).

DRØM­MEN ER DØD: Drømm­ejob­be­ne i Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid ser ik­ke ud til at bli­ve le­di­ge til som­mer.

DAN­MARK ER DØD: Land­stræ­nerjob­bet i Dan­mark er ik­ke læn­ge­re så at­trak­tivt for Mi­cha­el Laud­rup, eft er at DBU har få­et ny le­del­se og struk­tur. til VM, står Mi­cha­el Laud­rup til at få en årsløn på mel­lem 45- 67 mil­li­o­ner kr., hvis han tak­ker ja.

» Det er for tid­ligt at døm­me Qa­tar ude som et land, man ik­ke kan rø­re ved. Men omvendt må en­hver gø­re op med sig selv, i hvil­ken grad man øn­sker at le­gi­ti­me­re et fa­mi­lie­e­jet re­gi­me, som un­der­tryk­ker en ræk­ke ba­sa­le ret­tig­he­der, « si­ger Jens Se­jer Andersen, der dog ik­ke vil for­hol­de sig til Mi­cha­el Laud­rups si­tu­a­tion.

DBU er pro­ble­met

Jakob Øster­gaard Genz, cand. mag. i kul­tur og sport, har in­tet imod, at Mi­cha­el Laud­rup væl­ger at ar­bej­de i et land som Qa­tar. Pro­ble­met for ham lig­ger i DBU.

» Vi kan ik­ke an­fæg­te Laud­rup for, at han ser gen­nem fi ngre med, at det land, han bor i, er byg­get op om nog­le reg­ler, der lig­ger mile­vidt fra de vær­di­er, som han el­lers - igen­nem ti­der­ne - har re­præ­sen­te­ret. Der er jo sport­s­li­ge ud­for­drin­ger, og man tje­ner go­de pen­ge. Men når DBU væl­ger at spil­le VM i lan­det, vi­ser de, at alt, hvad vi står for i vær­di­er og men­ne­ske­syn, kan vi smi­de langt væk, « si­ger han.

AM­BI­TIO­NER: Job­bet i Lek­hwiya var en slags ’ nød­løs­ning’ for Laud­rup, da sid­ste som­mer ik­ke bød på at­trak­ti­ve eu­ro­pæ­i­ske job­til­bud. Laud­rup har am­bi­tio­ner om at ven­de til­ba­ge til en af de sto­re eu­ro­pæ­i­ske liga­er eft er som­mer­fe­ri­en.

FREM­TID: Laud­rup har ud­talt, at han ik­ke ser sig selv som træ­ner man­ge år ud i frem­ti­den og har ik­ke lyst til at bli­ve bun­det af en læn­ge­re kon­trakt i Qa­tar.

MU­LIG­HE­DER: Der er ud­sigt til en stør­re træ­ner­ro­ka­de i fl ere eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber til som­mer – træ­ner­ne i Man­che­ster Ci­ty , Li­ver­pool og Pa­ris Saint- Ger­main sid­der usik­kert og kan åb­ne mu­lig­he­der for Laud­rup.

EF­TER­MÆ­LE: Laud­rup er be­kym­ret for, hvad det vil be­ty de for hans eft er­mæ­le, hvis han bli­ver i Qa­tar i fl ere år.

DRØM­MEN OM DAN­MARK: Mi­cha­el Laud­rup har læn­ge set sig selv som Mor­ten Ol­sens afl øser som dansk land­stræ­ner og kan væ­re in­ter­es­se­ret trods ny DBU- le­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.