’’

BT - - SPORTEN -

En­hver må gø­re op med sig selv, i hvil­ken grad man øn­sker at le­gi­ti­me­re et fa­mi­lie­e­jet re­gi­me, som un­der­tryk­ker en ræk­ke ba­sa­le ret­tig­he­der Jens Se­jer Andersen, chef for

fi rma­et Play the Game

» Langt de fle­ste gæ­ste­ar­bej­de­re i Qa­tar ar­bej­der af ren nød, og for­di for­hol­de­ne i de­res hjem­lan­de er end­nu vær­re. Den lil­le grup­pe ves ter­læn­din­ge, der har me­re pre­sti­ge­fyld­te funk­tio­ner, får jo sik­kert en ual­min­de­lig god be­ta­ling, « si­ger Se­jer Andersen og fort­sæt­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.