Qa­tar be­kræf­ter Laud­rup- kon­takt

BT - - SPORTEN - PAU­SEK­NAP AK­TI­VE­RET Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Pres­se­che­fen i Qa­ta­rs fod­bold­for­bund ( QFA), Ali Sa­lat, be­kræf­ter, at Qa­tar har spurgt Mi­cha­el Laud­rup, om han vil væ­re land­stræ­ner, men dan­ske­ren har i før­ste om­gang af­vist.

Mi­cha­el Laud­rup har kon­trak­t­ud­løb med Lek­hwiya SC den­ne som­mer ef­ter en suc­ces­rig sæ­son med mester­skab, po­kal­ti­tel og en stærk præ­sta­tion i den asi­a­ti­ske ud­ga­ve af Cham­pions Le­ague ( AFC), hvor Lek­hwiya i af­tes gik vi­de­re fra grup­pe­spil­let via en 3- 1- ude­sejr over Al Nasr Riy­adh fra Sau­di Ara­bi­en.

De go­de re­sul­ta­ter har det na­tio­na­le for­bund og­så no­te­ret sig, og der­for har Laud­rup væ­ret øverst på øn­ske­li­sten.

» Mi­cha­el Laud­rup har gjort et fan­ta­stisk ar­bej­de med Le­hkwiya, men jeg ved, at Laud­rup vil ha­ve en pau­se ef­ter sæ­so­nen. Vi spurg­te ham, om han vil­le væ­re land­stræ­ner, uden at der var ta­le om of­fi­ci­el­le for­hand­lin­ger, men han sag­de, han vil­le ha­ve en pau­se, når hans kon­trakt ud­lø­ber til som­mer, hvil­ket vi har haft respekt for, « si­ger Ali Sa­lat til BT.

Kon­trakt til 2018

Jo­se Da­ni­el Car­reño er i ste­det net­op ble­vet præ­sen­te­ret som ny land­stræ­ner i Qa­tar, men iføl­ge ryg­ter­ne hol­der for­bun­det dø­ren åben for Laud­rup, hvis han skul­le skif­te me­ning. Der­for kan Car­reño sag­tens bli­ve fy­ret al­le­re­de om få må­ne­der, men det af­vi­ser Qa­ta­rs fod­bold­for­bund.

» Kon­trak­ten med Car­reño lø­ber til 2018, hvil­ket be­ty­der, at han er med os un­der he­le VM- kva­li­fi­ka­tio­nen, og hvis vi kva­li­fi­ce­rer os til VM, er han og­så med der. Vi præ­sen­te­rer ham for me­di­er­ne på lør­dag, så vi kan ik­ke ba­re skif­te træ­ner. Li­ge nu er Laud­rup ik­ke en mu­lig­hed, men hvem ved ef­ter 2018? « , ly­der det fra Sa­lat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.