Mes­si be­sej­re­de

Gu­ar­di­o­la var tæt på at sny­de sin gam­le klub for Cham­pions Le­ague- suc­ces, men så ly­ne­de trold­man­den to gan­ge på tre mi­nut­ter

BT - - SPORTEN -

CL, SE­MI­FI­NA­LE, 1. KAMP ik­ke stop­pe Mes­si.

» Hvis han er i den form, jeg tror, han er, er der in­tet for­svar, der kan stop­pe ham. Der er in­tet de­fen­sivt sy­stem, der kan gø­re det. Han er for god, « sag­de han til den span­ske avis Marca.

Men Gu­ar­di­o­la for­søg­te al­li­ge­vel.

Han hav­de valgt at ryste po­sen for at dæm­me op for Bar­ce­lo­nas bæst af en of­fen­siv med Suárez, Ney­mar og Mes­si ved kun at spil­le med tre for­svars­spil­le­re.

Skørt, van­vit­tigt el­ler må­ske end­da ge­ni­alt? Nah, me­re hver­ken el­ler. Gu­ar­di­o­la kom hur­tigt på an­dre tan­ker og trak lands­man­den Ju­an Ber­nat ned på ven­stre ba­ck.

I ste­det kun­ne Gu­ar­di­o­la be­kym­re sig om Ro­bert Lewan­dowski. Og det var ik­ke på grund af an­gri­be­rens kar­ne­vals­ma­ske. Po­lak­ken er en flot mand, be­va­res. Men in­gen ser godt ud med en spe­ci­al­frem­stil­let ma­ske, der skal be­skyt­te det bræk­ke­de kind­ben og næ­se. Jo, må­ske David Beck­ham. Men det var me­re Lewan­dowskis kæm­pe af­bræn­der ef­ter små ty­ve mi­nut­ter, der gav hovedbrud for Gu­ar­di­o­la. Den el­lers skar­pe an­gri­ber mi­sti­me­de sit til­løb og fik kun snit­tet bol­den på den sto­re chan­ce.

To hug fra Mes­si

Men hovedbrud fik Gu­ar­di­o­la til gen­gæld mas­ser af i slut­nin­gen af kam­pen. Lio­nel Mes­si hav­de ik­ke få­et helt så me­get ud af kam­pen ind­til slut­fa­sen. Men så slog han til gen­gæld for al­vor til. Og slog sin gam­le læ­re­me­ster.

Først ban­ke­de han bol­den fladt ind bag Ma­nu­el Neu­er til 1- 0. Et godt ud­gangs­punkt for Bar­ce­lo­na. Men det var ik­ke nok for Mes­si. Han vil­le me­re.

I høj fart mod mål ret­te­de han med en lyn­hur­tig dri­bling bol­den væk fra Bay­ern- for­sva­re­ren Jero­me Bo­a­teng. Om han faldt i svi­me over ar­gen­ti­ne­rens tek­nik, ved kun Bo­a­teng selv, men om­kuld dej­se­de han. Sat af Mes­si, som ef­ter­føl­gen­de ele­gant lob­be­de den over Ma­nu­el Neu­er.

Mester­ligt af Mes­si. 2- 0. Og da Ney­mar score­de til slut­re­sul­ta­tet 3- 0 i kam­pens til­lægs­tid, var der in­gen tvivl om, hvem der var bedst. Et frem­ra­gen­de Bar­ce­lo­naud­gangs­punkt in­den re­tu­ro­p­gø­ret i Mün­chen tirs­dag d. 12. maj.

TORS­DAG 7. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.