LAG­DE ’ BØSSESAGEN PÅ MI­NI­STE­RENS BO

Skjern- fan fra Ven­stre brag­te an­gi­ve­ligt sa­gen for Kul­tur­mi­ni­ste­ren

BT - - SPORTEN - SPØR­GE- JØR­GEN Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Det er Esben Lun­de Lar­sen ( V), der hol­der med Skjern, som har smidt ’ bøs­se- sa­gen’ på kul­tur­min­ster Ma­ri­an­ne Jel­veds bord.

Det er ef­ter­hån­den to uger si­den, at Team Tvis Holste­bro- træ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen, der ef­ter sæ­so­nen over­ta­ger det dan­ske kvin­delands­hold, røg i væl­ten for at ha­ve kaldt Skjern- spil­le­ren Da­ni­el Svens­son for ’ lil­le bøs­se’ i en liga­kamp mel­lem de to ri­va­ler 22. april.

Sa­gen skab­te rø­re, men Dansk Hånd­bold For­bund ( DHF) var hur­tigt ude og luk­ke sa­gen med mel­din­gen om, at det ik­ke vil­le få kon­se­kven­ser for Klavs Bruun Jør­gen­sen, der lag­de sig fladt ned og und­skyld­te for kom­men­ta­ren.

Men her stop­pe­de sa­gen ik­ke. Den blev ta­get op på po­li­tisk ni­veau.

Et ano­nymt med­lem af Fol­ke­tin­gets kul­tur­ud­valg valg­te at ret­te tre spørgs­mål om­kring sa­gen til kul­tur­min­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved, hvor ét af dem gik på, hvor­vidt Klavs Bruun skul­le træk­ke sig som da­meland­stræ­ner ef­ter episo­den.

In­gen i kul­tur­ud­val­get har øn­sket at ta­ge an­svar for spørgs­må­le­ne, og det har vakt ir­ri­ta­tion blandt med­lem­mer­ne, at ud­val­get har skul­let læg­ge navn til spørgs­må­le­ne, som fle­re af med­lem­mer­ne be­teg­ner som spild af tid.

Af­vi­ser

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er det Esben Lun­de Lar­sen fra Ven­stre, der har stil­let spørgs­må­le­ne til Kul­tur­mi­ni­ste­ren. Lun­de Lar­sen er ik­ke selv med­lem af kul­tur­ud­val­get, men al­le fol­ke­tings­med­lem­mer har mu­lig­hed for at stil­le spørgs­mål på veg­ne af et med­lem i de for­skel­li­ge ud­valg. Det er Esben Lun­de Lar­sens par­ti­kol­le­ga, kul­tur­ud­valgs­med­lem An­ni Mat­t­hie­sen ( V), der iføl­ge BTs kil­der har stil­let spørgs­må­le­ne på veg­ne af Esben Lun­de Lar­sen.

An­ni Mat­t­hie­sen øn­sker ik­ke at kom­men­te­re el­ler be­kræf­te op­lys­nin­ger­ne.

Lun­de Lar­sen er selv stor Skjer­n­fan, og han var end­da til ste­de i hal­len, da Klavs Bruun Jør­gen­sen og Da­ni­el Svens­son røg i clinch. På Fa­ce­book lag­de han en vi­deo op med Ven­stre- kol­le­ga og Team Tvis Holste­bro- fan Thomas Da­ni­el­sen in­den op­gø­ret, hvor han spå­e­de en Skjern- sejr.

Esben Lun­de Lar­sen har tid­li­ge­re over for Skjern Hånd­bolds med­lems­blad for­talt om sit for­hold til klub­ben.

» Klub­ben fyl­der me­get i min dag­lig­dag bå­de i min so­ci­a­le pro­fil på for ek­sem­pel Fa­ce­book og i snak­ken med an­dre. Hånd­bold er en be­gi­ven­hed, hvor man kan ta­ge sit net­værk med og gi­ve dem en op­le­vel­se. Der­u­d­over er sport et frirum, hvor al­le kan kom­me, « sag­de han den­gang.

Esben Lun­de Lar­sen af­vi­ser dog, at det er ham, der står bag spørgs­må­le­ne. Og han øn­sker ik­ke at for­hol­de sig til, om hans bag­grund som Skjern- fan har haft ind­virk­ning på, at han an­gi­ve­ligt har smidt Team Tvis- træ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sens ud­ta­lel­se på Kul­tur­mi­ni­ste­rens bord.

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. Det er ik­ke mig, Jeg er ik­ke med­lem af kul­tur­ud­val­get « , si­ger han.

Men al­le med­lem­mer af Fol­ke­tin­get kan stil­le spørgs­mål på veg­ne af et med­lem i de for­skel­li­ge ud­valg?

» Nåh, ja, det kun­ne jeg selv­føl­ge­lig ha­ve gjort, men det er ik­ke mig, « ly­der det kort­fat­tet fra Ven­stre- po­li­ti­ke­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.