Få­mæl­te om ny Su­per­liga

Der er 20 kon­kre­te mo­del­ler i spil til den nye Su­per­liga- struk­tur, men kor­te­ne hol­des tæt til krop­pen i for­hold til, hvor­dan li­ga­en æn­ders

BT - - SPORTEN - NY STRUK­TUR Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk je­mi@ spor­ten. dk

Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen I går mød­tes Di­vi­sions­for­e­nin­gen, Su­per­liga- klub­ber­ne og hol­de­ne fra 1. di­vi­sion til en snak om dansk fod­bolds frem­tid.

Su­per­liga- struk­tu­ren var på dags­or­de­nen, og man hå­ber, man er nå­et frem til en løs­ning in­den den kom­men­de sæ­son.

20 for­skel­li­ge mo­del­ler blev præ­sen­te­ret af det hol­land­ske ana­ly­se­fir­ma Hy­percu­be, men end­nu er der ik­ke ble­vet sor­te­ret i de for­skel­li­ge for­slag, der in­de­hol­der æn­drin­ger, som kan med­fø­re ind­fø­rel­sen af slut­spil og bå­de fle­re og fær­re hold i Su­per­liga­en. at ta­le fordele og ulem­per ved de en­kel­te for­slag.

» Man har selv­føl­ge­lig nog­le hold­nin­ger, men vi har gang i en pro­ces. Det er for tid­ligt at gø­re sta­tus. Det er vig­tigt, at man over­ve­jer tin­ge­ne grun­digt og lyt­ter til de folk, der har eks­per­ti­sen. Man skal og­så li­ge hjem til klub­ben og ven­de det, in­den man be­stem­mer sig for, hvad man skal gå ef­ter, « si­ger han.

Claus Thomsen for­tæl­ler, at even­tu­el­le æn­drin­ger af det nu­væ­ren­de sy­stem med 12 hold og 33 kam­pe kan træ­de i kraft al­le­re­de ef­ter som­mer­fe­ri­en.

» Al­le 12- holds- mo­del­ler kan træ­de i kraft fra næ­ste sæ­son, for så går al­le hol­de­ne ind på kend­te be­tin­gel­ser. Væl­ger man en mo­del med fær­re el­ler fle­re hold, så vil der højst sand­syn­ligt væ­re en over­gangs­sæ­son, hvor man til­pas­ser an­tal­let af hold, så man er klar til sæ­so­nen 2016/ 17, « ly­der det fra Thomsen

Di­vi­sions­for­e­nin­gen reg­ner med at væ­re klar til at an­be­fa­le en struk­tur­model til DBU før for­bun­dets sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de 20. ju­ni.

Det er end­nu for tid­ligt at si­ge no­get om, hvil­ken Su­per­liga, Ho­bros Mikkel Be­ch­mann ( tv.) og FCMs Rilwan Has­san kom­mer til at spil­le i ef­ter den­ne sæ­son. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.