N’ ORD

BT - - SPORTEN - DET SKAL KUL­TUR­MI­NI­STE­REN SVA­RE PÅ

Er det mi­ni­ste­rens vur­de­ring, at en kom­men­de lands­hold­stræ­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, kan væ­re land­stræ­ner på et dansk lands­hold, når han un­der en hånd­bold­kamp kal­der en spil­ler fra mod­stan­der­nes hold ’ bøs­se­røv’, for­di han mi­ster be­sin­del­sen? Er det mi­ni­ste­rens vur­de­ring, at det blot er til­stræk­ke­ligt med en und­skyld­ning, når man ta­ler ned­sæt­ten­de til en hånd­bold­spil­ler og bru­ger or­det ’ bøs­se­røv’, el­ler bør den på­gæl­den­de træk­ke sig som land­stræ­ner - det er trods alt Dan­marks lands­hold, der er ta­le om? Er det mi­ni­ste­rens vur­de­ring, at det at bru­ge or­det ’ bøs­se­røv’ som en ned­sæt­ten­de be­mærk­ning om en dansk hånd­bold­spil­ler kan ka­te­go­ri­se­res som ’ ha­te spe­ech’, og hvad er mi­ni­ste­rens prin­ci­pi­el­le hold­ning til ’ ha­te spe­ech’ i dansk sport, som mi­ni­ste­ren er an­svar­lig for?

Kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved er ble­vet stil­let tre spørgs­mål i den så­kald­te ’ bøs­sesag’, hvor den kom­men­de kvin­deland­stræ­ner i hånd­bold, Klavs Bruun Jør­gen­sen ( fo­to), kald­te Skjerns Da­ni­el Svens­son ´ lil­le bøs­se’ i en op­he­det dis­kus­sion, ef­ter Skjern­spil­le­ren hav­de få­et rødt kort for en svi­ne­streg på ba­nen. Kul­tur­mi­ni­ste­ren har end­nu ik­ke sva­ret på spørgs­må­le­ne. Et svar for­ven­tes in­den for de kom­men­de uger. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.