’’

BT - - SPORTEN - Claus Thomsen, dir. i Di­vi­sions­for­e­nin­gen

Der kom­mer en pak­ke med fær­re mo­del­ler, som vi skal dis­ku­te­re på næ­ste mø­de i slut­nin­gen af maj

» Der er de mo­del­ler, der har fle­re po­si­ti­ve ef­fek­ter end an­dre. Men der er ik­ke la­vet en grovsor­te­ring af dem. Der har væ­ret nog­le kom­men­ta­rer til, hvad man ik­ke vil væ­re med til, men der har og­så væ­ret nog­le spørgs­mål til, hvad man ger­ne vil vi­de me­re om. Og det bli­ver nu ta­get med til­ba­ge, og så bli­ver der ana­ly­se­ret vi­de­re på det. Der kom­mer en pak­ke med fær­re mo­del­ler, som vi skal dis­ku­te­re på næ­ste mø­de i slut­nin­gen af maj, « si­ger Claus Thomsen, di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen.

Vig­ti­ge over­vej­el­ser

Sport­s­chef i FC Nord­s­jæl­land, Jan Laur­sen, var med på mø­det, og han me­ner, at det sta­dig er alt for tid­ligt at be­gyn­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.