STJER­NER­NES E

Hvem står klar i kulis­sen i skyg­gen af de sto­re dan­ske sports­hel­te? BT pr

BT - - SPORTEN - NÆ­STE KULD Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Vi er ble­vet for­kælet af dan­ske ver­dens­stjer­ner som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, Thomas Bjørn, Jakob Fuglsang, Ke­vin Magnus­sen og Jeanette Ot­te­sen.

To­pat­le­ter, der har sat Dan­mark på ver­dens­kor­tet og sam­let os for­an skær­men. Men hvem er det, der skal træ­de i de enor­me fod­spor i ten­nis, golf, cyk­ling, mo­tor­sport og svøm­ning, hvor de sto­re re­sul­ta­ter har væ­ret man­ge?

BT zoo­mer ind på et ud­valg af po­ten­ti­el­le eft er­føl­ge­re, som end­nu ik­ke er brudt igen­nem isen, men kan bli­ve frem­ti­dens dan­ske håb på den sto­re sce­ne. Nav­ne som i den bre­de off ent­lig­hed er ukend­te, men en dag kan bli­ve hver­mand­se­je.

» Ja, det sy­nes jeg. Men der er sta­dig lang vej og man­ge ting, der skal gå op i en hø­je­re en­hed. Men vo­res mål er jo at gø­re vo­res sats­nings­spil­le­re til ver­dens­klas­se- at­le­ter på lang sigt « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.