An­ton Ipsen, svøm­mer, 20 år

BT - - SPORTEN -

22- ÅRI­GE VIK­TOR BROMER

af­slut­te­de en lang dansk me­dal­je­tør­ke, da han sid­ste år sen­sa­tio­nelt vandt EM- guld i 200 me­ter bryst. I USA kan end­nu en dansk svøm­mer væ­re på vej mod et gen­nem­brud. Di­stan­cesvøm­me­ren An­ton Ipsen. » An­ton er nå­et en al­der, hvor man kan si­ge, at han bli­ver frem­ti­dens mand, « si­ger ta­len­tansvar­lig i Dansk Svøm­me­u­ni­on Thomas Stub der godt tør hå­be på me­dal­jer til An­ton Ipsen ved de sto­re in­ter­na­tio­na­le stæv­ner. » Der er in­gen grund til at si­ge, han ik­ke kan. Han er i en fl ot ud­vik­ling. Han har ud­vik­let sig hvert år de se­ne­ste man­ge år, og det er det, det hand­ler om. « An­ton Ipsen bor og træ­ner i USA, hvor han si­de­lø­ben­de stu­de­rer på North Ca­ro­li­na Sta­te. Hver­da­gen star­ter klok­ken 4.55 om mor­ge­nen, hvor der ven­ter mor­gen­træ­ning eft er­fulgt af sko­le, hvil, end­nu et træ­nings­pas og lek­tier. » Det er en be­slut­ning, jeg har ta­get og er glad for. Jeg har et mål. OL i Rio og at stå i en A- fi na­le til EM, « si­ger An­ton Ipsen og ud­dy­ber: » Drøm­men er selv­føl­ge­lig me­dal­jer til de sto­re stæv­ner. Men jeg prø­ver at ta­ge et år ad gan­gen. « Han tø­ver ik­ke med at kal­de net­op Vik­tor Bro­mers EM- suc­ces for en in­spira­tions­kil­de. » Det gi­ver blod på tan­den. Jeg tror ik­ke, at skrid­tet er så stort. Det har no­get at gø­re med at ar­bej­de med det men­tale. Man så og­så Vik­tor Bromer fra det ene år til det an­det gik fra at væ­re tæt på at kom­me med til at væ­re i en A- fi na­le, « si­ger An­ton Ipsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.