Mikkel Jensen, mo­tor­sport, 20 år

BT - - SPORTEN -

2014 BLEV ÅRET,

hvor For­mel 1- fe­be­ren top­pe­de i Dan­mark med Ke­vin Magnus­sens sæ­de i McLa­ren- bi­len. Si­den mi­ste­de Magnus­sen sit sæ­de, men fe­be­ren kan me­get vel ra­se igen i frem­ti­den. For hvis ik­ke Ke­vin Magnus­sen kæm­per sig til­ba­ge i den eks­klu­si­ve klas­se, kan en an­den ung dan­sker væ­re på vej. 20- åri­ge Mikkel Jensen, som i ja­nu­ar tog et af­gø­ren­de skridt mod en pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re, da han blev op­ta­get i Mer­ce­des- Benz Mo­tor­sports ju­ni­o­r­pro­gram. Her blev For­mel 1- iko­ner som Se­ba­sti­an Vet­tel og Mi­cha­el Schu­ma­cher sko­let. » Det er et helt fan­ta­stisk og me­get vig­tigt skridt i for­hold til min drøm om For­mel 1 og en kar­ri­e­re som pro­fes­sio­nel ra­cer­kø­rer, « sag­de Mikkel Jensen i ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.