Sø­ren Hess- Ole­sen, ten­nis, 24 år

BT - - SPORTEN -

DER HAR VÆ­RET

stil­le på dansk her­re­ten­nis’ sing­lesi­de, si­den Ken­neth Carl­sen stop­pe­de kar­ri­e­ren og me­ga­ta­len­tet Kri­sti­an Pless måt­te san­de, at de gl­or­vær­di­ge ju­ni­o­r­re­sul­ta­ter ik­ke kun­ne om­sæt­tes til sto­re se­ni­o­r­re­sul­ta­ter. Men nu lys­ner det må­ske. Fre­de­rik Lö­ch­te Nielsen er på vej mod kar­ri­e­rens eft er­år, men afl øse­ren står klar i skik­kel­se af 24- åri­ge Sø­ren Hess- Ole­sen, der fra som­mer bli­ver pro­fes­sio­nel eft er fi re år på col­le­ge i USA. Her ar­bej­de­de han sig i april helt op på top­pen af den lands­dæk­ken­de col­le­ge- rang­li­ste, der be­står af 2.500 col­le­ge- spil­le­re. Frem­ti­den kan end­da by­de på spar­ring med en ver­dens­stjer­ne, idet Sø­ren Hess- Ole­sen står til at skul­le spil­le i den ame­ri­kan­ske hold­t­ur­ne­ring Wor­ld TeamTen­nis for Austin Aces, der har den tid­li­ge­re ver­den­set­ter An­dy Rod­di­ck med. Land­stræ­ner Ken­neth Carl­sen: » Han er en fan­ta­stisk kamp­spil­ler. Me­get al­l­ro­und. Det go­de ved col­le­ge er, at man får så man­ge kam­pe der­ov­re, og det har ud­vik­let ham ten­nis­mæs­sigt, taktisk, men­talt og fy­sisk. Især det sid­ste år har han ryk­ket sig me­get. Det bli­ver sinds­sygt spæn­den­de at se, hvad han kan gø­re som pro­fes­sio­nel. « » Han er gå­et en an­den vej end os an­dre, der tog den snor­li­ge vej og slog tid­ligt igen­nem. Han har ta­get en om­vej, og det er og­så en af år­sa­ger­ne til, at det bli­ver spæn­den­de at se, om det kan lyk­kes for ham. Det bli­ver sinds­sygt spæn­den­de at se, om han kan bli­ve den før­ste dan­sker, der slår igen­nem eft er at ha­ve væ­ret på col­le­ge, « ly­der det fra Ken­neth Carl­sen, der hå­ber, at Sø­ren Hess- Ole­sen kan nå op blandt de 100 bed­ste i ver­den og spil­le Grand Slam. » Det hå­ber jeg da på. Han har et rig­tig stort po­ten­ti­a­le. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.