Anders Emil Schiel­lerup, ski­skyd­ning, 18 år

BT - - SPORTEN -

NEJ, ANDERS EMIL

Schiel­lerup går ik­ke i fod­spo­re­ne på no­gen dan­sker, men han skal al­li­ge­vel med. Han bra­ge­de helt sen­sa­tio­nelt frem på den in­ter­na­tio­na­le ski­s­ce­ne, da han i fe­bru­ar vandt VM i ski­skyd­ning for ju­ni­or. Plud­se­lig hav­de Dan­mark få­et en me­dal­je­vin­der i en di­sci­plin, hvis dan­ske til­knyt­ning pri­mært har hand­let om en fa­sci­na­tion af leg­en­den Ole Ei­nar Bjørn­da­len. Det var hi­sto­ri­en om en dan­sker, der som 11- årig fl yt­te­de med si­ne for­æl­dre til Nor­ge og ski­desti­na­tio­nen Gei­lo og for­søg­te sig med først lan­grend og si­den ski­skyd­ning. Syv år se­ne­re før­te det til en VM- me­dal­je og for­håb­nin­ger om man­ge fl ere i frem­ti­den. » Mit mål er at sat­se 100 pro­cent frem mod OL i 2018 og end­nu me­re sand­syn­ligt i 2022. Og så se, hvor langt jeg kan nå med det grund­lag, jeg har nu. Det er det, der er pla­nen « , sag­de Anders Emil Schiel­lerup til BT eft er sin tri­umf i fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.