Nan­na Ko­er­stz Mad­sen, gol­f­spil­ler, 20 år

BT - - SPORTEN -

ÅRETS KVIN­DE­LI­GE DAN­SKE

golft alent og med di­rek­te kurs mod ver­den­stop­pen. Blev pro­fes­sio­nel i år og har al­le­re­de mar­ke­ret sig med en fem­te­plads og en tred­je­plads ved to tur­ne­rin­ger på Eu­ro­pa Tou­ren. Det har al­le­re­de sik­ret hen­de så høj en pla­ce­ring på pen­ge­li­sten, at hun er sik­ret kva­li­fi ka­tion til Bri­tish Open se­ne­re på året. Men Nan­na Ko­er­stz Mad­sen vil me­re. » Det har væ­ret en me­get loven­de start, jeg har få­et. Men jeg er ik­ke i tvivl om, at der kom­mer bed­re re­sul­ta­ter. I år vil jeg ger­ne vin­de en tur­ne­ring og bli­ve ’ Rook­ie of the Year’, og så stræ­ber jeg eft er at kom­me på LPGA- Tou­ren i USA in­den for de næ­ste to år tid, « si­ger Nan­na Ko­er­stz Mad­sen. Hun har et er­klæ­ret mål om at over­gå Dan­marks bed­ste kvin­de­li­ge gol­f­spil­ler gen­nem ti­der­ne, Iben Tin­ning. Tin­ning nå­e­de at vin­de seks tur­ne­rin­ger på Eu­ro­pa Tou­ren, vandt den eu­ro­pæ­i­ske pen­ge­li­ste i 2005 og re­præ­sen­te­re­de Eu­ro­pa tre gan­ge ved Sol­heim Cup ( kvin­der­nes pen­dant til mæn­de­nes Ry­der Cup). » Jeg vil ger­ne slå det, Iben har for­må­et. Jeg vil vin­de en ma­jor. Og så vil jeg spil­le i USA, hvor Iben al­drig fandt sig til ret­te. Der er fl ere pen­ge og me­re pre­sti­ge der­ov­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.