’’

BT - - SPORTEN - Jan­ne Karls­son

Vi spil­le­de en ly­sen­de for­svarskamp mod et me­get stærkt hold

Drøm­men om at ta­ge må­l­man­den ud, som man gjor­de det mod rus­ser­ne i 3- 4 ne­der­la­get i VM i Bra­tisla­va 2011, og sat­se he­le bu­tik­ken i de dø­en­de mi­nut­ter brast med to rus­si­ske mål.

» Det kun­ne el­lers ha­ve væ­ret sjovt. Og tænk, hvis vi hav­de sco­ret, « si­ger må­l­man­den Se­ba­sti­an Da­hm med et drøm­men­de smil.

Et uim­po­ne­ret dansk hold med en ko­los­sal vil­je er til­ba­ge i VM og har gen­fun­det op­ti­mis­men in­den de to alt­af­gø­ren­de kam­pe mod Nor­ge og Slove­ni­en.

» Vi spil­le­de bed­re, end jeg hav­de ven­tet, « er­ken­der land­stræ­ner Jan­ne Karls­son.

Han mang­le­de fi re spil­le­re på grund af ka­ran­tæ­ner og ska­der. Der­af to af si­ne bed­ste ba­ck­er, Jesper B. Jensen og Da­ni­el Nielsen.

» Vi spil­le­de en ly­sen­de for­svarskamp mod et me­get stærkt hold, « til­fø­jer Jan­ne Karls­son og frem­hæ­ver si­ne tre cen­ter­spil­le­re, Juli­an Jakob­sen, Mor­ten Gre­en og Jesper ’ Zla­tan’ Jensen, må­l­man­den Se­ba­sti­an Da­hm og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.