’ Jeg vil hjæl­pe hol­det med at vin­de’

BT - - SPORTEN - SU­PER­TA­LENT Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Selv om Oli­ver Bjor­k­strand ger­ne vil­le ha­ve spil­let, var han al­li­ge­vel til­freds med at sid­de på til­sku­er­plad­ser­ne til rus­ser­kam­pen.

» Jeg tror, at det er me­get godt at slap­pe lidt af og ven­te med at spil­le til fre­dag ( USA, red.), « si­ger han.

Det 20- åri­ge su­per­ta­lent hav­de væ­ret un­der­vejs den hal­ve jord rundt fra Port­land i USAs nord­ve­st­li­ge hjør­ne og kom via Ka­towi­ce til CEZ Are­na i Ostra­va ti mi­nut­ter in­den kamp­start.

Mens han hang i luft en, af­slog IIHF at gi­ve ham dis­pen­sa­tion til at spil­le mod Rusland, da han mindst to ti­mer in­den kam­pen skul­le ha­ve vist sit pas og skre­vet un­der på re­gi­stre­rin­gen.

Det vi­ste sig nu at væ­re li­ge me­get. Han kun­ne al­li­ge­vel ik­ke ha­ve nå­et at væ­re frem­me i ti­de, da fl yet var for­sin­ket.

Kom­mer i tred­jekæ­den

Selv om må­lty­ven Oli­ver Bjor­k­strand har sco­ret im­po­ne­ren­de 143 po­int ( 76 mål og 67 as­sist) i 76 kam­pe i WHL, er han indstil­let på, at se­ni­or- VM er no­get helt an­det.

» Det er stør­re, stær­ke­re og bed­re spil­le­re, jeg mø­der her, og jeg skal og­så væn­ne mig til den sto­re ba­ne. Jeg vil kæm­pe så me­get, jeg kan og hjæl­pe hol­det med at vin­de kam­pe, « si­ger han.

Oli­ver Bjor­k­strand er spændt på, hvem Jan­ne Karls­son sæt­ter ham sam­men med un­der træ­nin­gen i eft er­mid­dag.

» Jeg ved ik­ke, hvor han vil bru­ge mig, men har selv­føl­ge­lig tænkt lidt på det, « si­ger han.

BTs gæt er, at den kom­men­de NHL- spil­ler i Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets skal spil­le i tred­jekæ­den med Mor­ten Gre­en. Vi tror ik­ke, Jan­ne Karls­son vil æn­dre før­ste- og an­den­kæ­den.

Da Oli­ver Bjor­k­strand og land­stræ­ne­ren mød­tes i CEZ Are­na, var det før­ste gang, de hil­ste på hin­an­den.

» Jeg kun­ne ken­de ham på Pa­tri­ck ( Oli­vers sto­re­bror, red.). De lig­ner hin­an­den, « ler Jan­ne Karls­son.

Oli­ver Bjor­k­strand er an­kom­met i Ostra­va og træ­ner med hol­det for før­ste gang i ef­ter­mid­dag. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.