Con­ta­dor bak­ker op om fy­rin­gen af Bjar­ne Ri­is

BT - - SPORTEN - IN­GEN STØT­TE Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Tin­koff - Saxos span­ske su­per­stjer­ne, Al­ber­to Con­ta­dor, hæv­der sig to­talt upå­vir­ket af af­ske­den med Bjar­ne Ri­is og tror på bed­re ti­der for hol­det.

Det har ik­ke væ­ret no­gen stor sæ­son for hver­ken Al­ber­to Con­ta­dor el­ler Tin­koff - Saxo som hold ind­til nu. Oveni det he­le har der og­så væ­ret mas­ser af tur­bu­lens på de in­dre linjer, da den rus­si­ske hol­de­jer, Oleg Tin­kov, i slut­nin­gen af marts fy­re­de Bjar­ne Ri­is på gråt pa­pir.

Af­ske­den med hol­dets grund­læg­ger er dog ik­ke no­get, der har på­vir­ket Al­ber­to Con­ta­dor el­ler hans for­be­re­del­ser på at vin­de bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce.

» Ri­is’ exit har ik­ke på­vir­ket mig over­ho­ve­det. Min træ­ner er De Jongh, vi ta­ler sam­men hver dag, « ly­der det fra den span­ske eta­pe­løbs­spe­ci­a­list i et in­ter­view med AS.

Den 32- åri­ge spa­ni­er bak- ker til­sy­ne­la­den­de og­så op om hol­de­jer Oleg Tin­ko­vs over­ra­sken­de be­slut­ning om at skil­le sig af med man­den, der om no­gen har teg­net bu­tik­ken igen­nem al­le åre­ne. Så selv om Ri­is var man­den, der i sin tid hen­te­de Al­ber­to Con­ta­dor til Team Saxo Bank i 2011, er loy­a­li­te­ten ik­ke na­gel­fast og ui­gen­dri­ve­lig.

Blot tre sej­re

» Hvis Tin­kov sy­nes, at han kan und­væ­re Bjar­ne, er det nok, for­di han vur­de­re­de, at det var må­den at for­bed­re tin­ge­ne på, « er­klæ­rer Con­ta­dor.

Oleg Tin­kov selv mo­ti­ve­re­de sin fy­ring af Ri­is med mang­len­de ar­bejds­ind­sats fra den dan­ske cy­kel­boss, der ud fra kon­trakt­li­ge dik­ta­ter selv har for­holdt sig tavs om­kring brud­det.

I den­ne sæ­son er det blot ble­vet til tre sej­re for Tin­koff - Saxo, den ene til Al­ber­to Con­ta­dor i det upå­ag­te­de eta­pe­løb Ru­ta del Sol til­ba­ge i fe­bru­ar.

Det pa­u­v­re ud­kom­me på sej­rs­kon­to­en sat­ser Con­ta­dor dog på at æn­dre på, når han 9. maj stil­ler til start i Giro d’Ita­lia i rol­len som fa­vo­rit.

Al­ber­to Con­ta­dor må und­væ­re Bjar­ne Ri­is i sport­s­di­rek­tør­vog­nen, når han går ef­ter sej­ren i Giro d’Ita­lia i den­ne må­ned, men ef­ter eget ud­sagn vil det ik­ke på­vir­ke hver­ken mo­ti­va­tion el­ler præ­sta­tion, ly­der det fra den 32- åri­ge spa­ni­er. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.