Bendt­ner fø­ler sig uret­fær­digt be­hand­let

BT - - SPORTEN - DET SVÆ­RE LIV Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Fod­bold­spil­le­re bli­ver nog­le gan­ge be­hand­let uret­fær­digt. Det me­ner Ni­ck­las Bendt­ner, som en hel del gan­ge har væ­ret i me­di­er­ne for an­dre ting end dem, der fo­re­går på fod­bold­ba­nen.

» På en må­de bli­ver vi ( fod­bold­spil­le­re, red.) be­hand­let uret­fær­digt. Jeg me­ner f. eks. ik­ke, det er ri­me­ligt, at vi skal stil­les til an­svar for no­get, vi har sagt for ni år si­den. På den an­den si­de har vi et an­svar over for vo­res klub­ber, men nog­le gan­ge bli­ver vi pro­vo­ke­ret, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner til Four Four Two.

» Hvis jeg f. eks. er på en bar, på en klub el­ler på en restau­rant, kan det ske, at der er no­gen, der slår mig i ryg­gen el­ler ka­ster pa­pir eft er mig. Jeg ved, at hvis jeg re­a­ge­rer på det, så kom­mer det i avi­sen. Så­dan no­get er sket for mig man­ge gan­ge - og­så fl ere gan­ge, end der er ble­vet skre­vet om, « si­ger den 27- åri­ge dan­ske lands­holds­an­gri­ber, der og­så af­slø­rer, at han er ked af, at ska­der jævn­ligt har sat ham ud af spil­let.

Ked af ska­der

» Jeg er ked af, at jeg har haft så man­ge ska­der, for uden dem vil­le min kar­ri­e­re ha­ve set an­der­le­des ud. Når man skal skift e klub og land man­ge gan­ge, kan det godt væ­re svært at til­pas­se sig, « si­ger Ni­ck­las Bendt­ner, der ik­ke har haft no­gen stor sæ­son i Wol­fsburg, der lig­ger på an­den­plad­sen i den ty­ske Bun­des­liga.

I de se­ne­re sæ­so­ner fi k Ni­ck­las mest spil­le­tid i 201112, hvor han var ud­le­jet fra Ar­se­nal til Sun­der­land, mens det li­ge­som i Wol­fsburg var så som så med spil­le­ti­den, da han i 2012- 13 var ud­le­jet til Ju­ven­tus i Ita­li­en.

Her var han in­vol­ve­ret i en sag om spi­ri­tus­kør­sel, mens han var hjem­me i Kø­ben­havn. Og un­der EM i 2012 score­de Ni­ck­las Bendt­ner to mål, men det ene af dem fejre­de han på en må­de, så han af­slø­re­de, at han på si­ne un­der­buk­ser hav­de en re­k­la­me for den ir­ske book­ma­ker Pad­dy Po­wer, og det er ik­ke til­ladt.

På Four Four Twos spørgs­mål om, hvad der så står på hans un­der­buk­ser nu, sva­rer Ni­ck­las Bendt­ner:

» Det vil jeg ik­ke af­slø­re, for det vil­le nok væ­re for me­get for nog­le men­ne­sker. De vil­le bli­ve stødt, og det kan jeg godt for­stå, for det vil­le væ­re stø­de­n­de. «

Ni­ck­las Bendt­ner af­slø­rer, hvad der står på hans un­der­buk­ser un­der EM i 2012. Det er ik­ke til­ladt, og det gav bal­la­de. Bendt­ner vil ik­ke for­tæl­le, hvad der står på hans un­der­buk­ser nu. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.