År­hund­re­dets kamp 2.0

Floyd Maywe­at­her an­ty­der, at han er klar til at mø­de Pa­cqui­ao igen

BT - - SPORTEN - RE­TUR­KAMP Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Floyd Maywe­at­her vandt tidlig søn­dag mor­gen, dansk tid, over Man­ny Pa­cqui­ao i bok­se­kam­pen, der blev be­teg­net som år­hund­re­dets kamp. Nu åb­ner Maywe­at­her for end­nu en kamp mel­lem de to bok­se­re.

Det var en kamp, der fik bok­se­el­ske­re til at slik­ke sig om mun­den. Og det var en kamp, hvor pu­bli­kum fik no­get for pen­ge­ne. Op­gø­ret mel­lem den 36- åri­ge filippiner, Man­ny Pa­cqui­ao, og den 38- åri­ge ame­ri­ka­ner, Floyd Maywe­at­her, gik al­le 12 run­der, uden at no­gen af dem fik slå­et hin­an­den i gul­vet.

Der­for skul­le op­gø­ret af­gø­res på po­int, hvor dom­mer­ne kå­re­de Floyd Maywe­at­her som over­be­vi­sen­de vin­der. Der­med er han nu tredob­belt ver­dens­me­ster i wel­ter­vægt og fort­sat ube­sej­ret ef­ter 48 kam­pe som pro­fes­sio­nel.

Selv­om han har be­bu­det et kar­ri­e­re­stop ef­ter en sid­ste kamp til ef­ter­å­ret, har den ame­ri­kan­ske bok­ser til­sy­ne­la­den­de æn­dret hold­ning. For i en sms til ESPN skri­ver han, at han er klar til end­nu et op­gør mod Man­ny Pa­cqui­ao. Det vil dog tid­ligst bli­ve om et år, da fi­lip­pi­ne­ren i dag skal gen­nem en skul­dero­pe­ra­tion.

Pa­cqui­ao sagsøgt

Man­ny Pa­cqui­ao var ge­ne­ret af skul­der­ska­den in­den og un­der søn­da­gens kamp, men han valg­te at hol­de sin ska­de hem­me­lig over for Ne­va­da At­hle­tic Com­mis­sion, som sank­tio­ne­re­de kam­pen, der blev bok­set i Las Ve­gas.

Det kan be­ty­de, at den fi­lip­pin­ske bok­ser kan få en bø­de, hvis han bli­ver fun­det skyl­dig i at ha­ve lø­jet.

Oven i bok­se­ne­der­la­get og en mu­lig bø­de er Man­ny Pa­cqui­ao nu ble­vet sagsøgt af to pri­vat­per­so­ner. Step­ha­ne Va­nel og Ka­mi Ra­h­ba­ran vil ha­ve bok­se­ren i ret­ten, for­di han ik­ke har væ­ret ær­lig om om sin skul­der­ska­de. De fø­ler sig snydt, for­di de li­ge­som man­ge an­dre men­ne­sker hav­de be­talt pen­ge for at se kam­pen og spil­let på dens ud­fald.

Floyd Maywe­at­her ( tv.) ud­for­drer Man­ny Pa­cqui­ao til end­nu en kamp, når fi­li­pi­ne­ren er kom­met sig over sin skul­der­ska­de. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.