Hel­le for Kin­no­ck

Stats­mi­ni­ste­ren var i går i Wa­les for at støt­te sin mand i det en­gel­ske valg, hvor alt ty der på kon­ser­va­tiv sejr

BT - - NYHEDER -

VALG­DAG han umid­del­bart eft er sin stem­me­af­gi­vel­se ik­ke ta­ge forskud på glæ­der­ne, selv om hans par­ti La­bour i år­ti­er har sid­det tungt på kred­sen:

» Vi ta­ger in­tet for gi­vet. Vi kæm­per hårdt for hver ene­ste stem­me, så jeg vil ik­ke be­skri­ve det som et sik­kert sæ­de. Jeg har in­gen krystal­kug­le, så jeg kan ik­ke for­ud­si­ge no­get, men jeg hå­ber selv­føl­ge­lig på et godt re­sul­tat, « lød det umid­del­bart eft er stem­me­af­gi­vel­sen på det wa­li­si­ske valg­sted med det li­ge­frem­me navn Cw­ma­von fra Step­hen Kin­no­ck.

Han er søn af den tid­li­ge­re L a b o u r - le­der Neil Kin­no­ck og stil­ler og­så selv op for det dag, « lød det i går fra Hel­le bri­ti­ske svar på So­ci­al­de­moThor­ning- Sch­midt, da hun kra­ter­ne. Og hans so­ci­al­de­fulg­te sin mand ud fra hans mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster­valg­sted på et lo­kalt bi­bli­o­ko­ne fra Dan­mark tek.var da i går og­så fuld af lo­vord an­gå­en­de g Step­hen Kin­no­ck var æg­te­man­dens valg­kamp i helt op­mærk­som på, at ægStor­bri­tan­ni­en. te­fæl­len har væ­ret nødt til at gå på liste­fød­der i for­hold til at støt­te hans valg­kamp for ak­tivt:

» Hun vil­le ger­ne ha­ve væ­ret med til at fø­re kampag­ne, men der var en be­kym­ring for, at det kun­ne ska­be et diplo­ma­tisk pro­blem ( La­bour

Glad på Step­hens veg­ne

» Jeg er ba­re rig­tig glad på Step­hens veg­ne. Han har kæm­pet og ar­bej­det så hårdt. Jeg ken­der ik­ke no­gen, som ar­bej­der så hårdt, som Step­hen har gjort. Jeg er stolt af ham i er i op­po­si­tion til den nu­væ­ren­de re­ge­ring, der er le­det af The Con­ser­va­ti­ves, red.). «

» Hun er med i dag for at gi­ve mig moralsk op­bak­ning og vil væ­re til ste­de til stem­me­op­tæl­lin­gen, men vil el­lers hol­de en lav pro­fi l, « lød det fra Step­hen Kin­no­ck til The Gu­ar­di­an.

Iføl­ge de før­ste me­nings­må­lin­ger sent i aft es, ty­de­de det på en kon­ser­va­tiv stor­sejr ved val­get. Hvor­vidt Step­hen Kin­no­ck blev valgt, var i aft es end­nu ik­ke klar­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.