An­svar skal pla­ce­res

BT - - DEBAT - TER­ROR Is­høj IND­VAN­DRE­RE Ran­ders NV Fo­to: Bax

Re­gi­na Hil­lerup

Ter­r­or­an­gre­be­ne i Kø­ben­havn den 14. og 15. fe­bru­ar 2015 min­der i høj grad om 18. maj- uro­lig­he­der­ne i 1993. Eft er­føl­gen­de blev po­li­tiets ud­læg­ning af be­gi­ven­he­der­ne god­ta­get. Der blev la­vet seks un­der­sø­gel­ser, to blev la­vet af po­li­ti­et selv, to af Rigs­ad­vo­ka­ten, og en af Om­buds­man­den. Un­der­sø­gel­ser­ne blev kri­ti­se­ret for ik­ke at væ­re grun­di­ge el­ler uvil­di­ge nok. Der­for blev der ned­sat en kommission, der skul­le la­ve en uvil­dig un­der­sø­gel­se, som vi­ste, at der var pro­ble­mer med po­li­tiets kom­mu­ni­ka­tion imel­lem for­skel­li­ge en­he­der – no­get der og­så var et pro­blem un­der ter­r­or­an­gre­be­ne.

Justits­mi­ni­ste­ri­ets re­de­gø­rel­se om po­li­tiets ind­sats un­der ter­r­or­an­gre­be­ne i Kø­ben­havn be­går end­nu en gang en fejl – nem­lig at la­de po­li­ti­et un­der­sø­ge po­li­ti­et, hvil­ket er pro­ble­ma­tisk i en så al­vor­lig sag. Der er i høj grad be­hov for en uvil­dig un­der­sø­gel­se af po­li­tiets ind­sats – for at pla­ce­re et an­svar og for at ter­r­or­an­greb kan for­hin­dres.

Car­sten Ag­ger

Hen­rik Da­hl si­ger, at ind­van­drer­børns pro­ble­mer i fol­ke­sko­len skyl­des ’ tå­be­li­ge for­æl­dre’, som ik­ke kan ’ ind­se nyt­ten af so­li­de dansk­kund­ska­ber’.

Nu­vel, jeg har selv bo­et i en ’ ghet­to’, Ro­sen­høj ved Aar­hus, i man­ge år. Der var sto­re so­ci­a­le pro­ble­mer i om­rå­det. Mang­len­de en­ga­ge­ment hos nog­le ind­van­drer­for­æl­dre var en del af pro­ble­met. At no­get nær 100 pct. af de ’ et­nisk dan­ske’ be­bo­e­re var på over­før­sels­ind­komst, og man­ge af dem dø­je­de med mis­brug mv., var og­så en del af pro­ble­met.

De pro­ble­mer, Hen­rik Da­hl på­pe­ger, kan på in­gen må­de re­du­ce­res til et ’ ind­van­drer­pro­blem’. Og det ved Hen­rik Da­hl som so­cio­log ud­mær­ket godt. Han ud­ta­ler sig mod bed­re vi­den­de for at sco­re po­puli­sti­ske stem­mer. Føj og at­ter føj.

Sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.