Ja, vi gjor­de alt for at sik­re jø­der

BT - - DEBAT - TRI­NE BRAM­SEN

Retsord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

har ik­ke væ­ret til på no­gen må­de at mis­for­stå. Bå­de før og eft er an­gre­bet på Char­lie Heb­do har stats­mi­ni­ste­ren og ju­stits­mi­ni­ste­ren sagt så ty­de­ligt, som det over­ho­ve­det kan si­ges, at der skal væ­re sik­ker­hed om­kring det jø­di­ske min­dre­tal, og det er ik­ke et spørgs­mål om res­sour­cer – der skal bru­ges de mid­ler, som det måt­te kræ­ve. Så det er helt uri­me­ligt, at op­po­si­tio­nen kom­mer med den her kri­tik af mi­ni­stre­ne.

DE PO­LI­TI­SKE SIG­NA­LER

kor­rekt, at der ik­ke var en øget sik­ker­hed om­kring det jø­di­ske sam­fund. Der blev afh oldt mø­der mel­lem ju­stits­mi­ni­ste­ren og det jø­di­ske sam­fund, og det før­te til et løft af sik­ker­heds­ni­veau­et – det står og­så ty­de­ligt i Rigs­po­li­tiets rap­port, bl. a. var der run­de­ren­de be­tjen­te. Der har væ­ret en di­a­log mel­lem PET og det jø­di­ske sam­fund om til­ret­te­læg­gel­sen af be­skyt­tel­ses­ind­sat­sen. Det er op til myn­dig­he­der­ne at til­ret­te­læg­ge den kon­kre­te ind­sats og vur­de­re, hvad for en be­skyt­tel­se der er bedst. Det er po­li­ti­et bedst til at vur­de­re. Det er ik­ke po­li­ti­ke­res

DET ER IK­KE

op­ga­ve at vur­de­re, hvor man­ge be­tjen­te der skal stå hvor og hvor­når.

no­get fejl­kom­mu­ni­ka­tion mel­lem PET og ju­stits­mi­ni­ste­ren, men det be­ret­ti­ger på in­gen må­de til en næ­se til en mi­ni­ster, for kom­mu­ni­ka­tio­nen har væ­ret fuld­stæn­dig klar – der skal væ­re sik­ring af jø­de­r­ne. Det her lug­ter me­re af, at op­po­si­tio­nen bru­ger det til po­li­tisk plat­tensla­ge­ri. Jeg vil min­de DF om, at de sam­men med re­ge­rin­gen har ved­ta­get po­li­ti­aft alen, som gan­ske rig­tigt har gi­vet lidt fær­re be­tjen­te.

DER HAR VÆ­RET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.