Nej, den over­hør­te ad­vars­ler

BT - - DEBAT - PE­TER SKAARUP

Retsord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

fra det jø­di­ske sam­fund bå­de i 2014 og 2015 til re­ge­rin­gen, hvor man hav­de sam­ta­ler om, hvad der skul­le gø­res for at for­bed­re sik­ker­he­den, og det jø­di­ske sam­fund var helt over­be­vist om, at man skul­le ha­ve be­væb­ne­de vag­ter i for­bin­del­se med ar­ran­ge­men­ter i sy­na­go­gen og ved den jø­di­ske sko­le, når bør­ne­ne mød­te ind om mor­ge­nen. Det er helt vel­be­grun­det, for un­der den nu­væ­ren­de re­ge­rings le­ve­tid har der væ­ret an­greb på jø­der bå­de

DER VAR HEN­VEN­DEL­SER

i Frank­rig i marts 2012 på en jø­disk sko­le, på et jø­disk mu­se­um i Bel­gi­en i maj 2014 og så an­gre­bet på Char­lie Heb­do. Som vi kan se, så ske­te der ik­ke no­get. Der kom ik­ke det, som det jø­di­ske sam­fund bad om.

at re­ge­rin­gen hæv­der, at det jø­di­ske sam­fund blev bed­re sik­ret eft er Heb­do- mas­sa­kren, for det ske­te desvær­re ik­ke, og det er pin­ligt. Re­ge­rin­gen skal ta­ge an­sva­ret på sig for ik­ke at ha­ve gjort nok for at sik­re det jø­di­ske sam­fund og der­med og­så he­le det dan­ske sam­fund. Vi har ind­kaldt ju­stits- og

DET ER UHEL­DIGT,

stats­mi­ni­ste­ren i sam­råd, og det skal fø­re frem til en kri­tik af re­ge­rin­gen for det, der er sket.

helt enig med ju­stits­mi­ni­ste­ren i, at po­li­ti­et var ’ vel­for­be­redt og vel­or­ga­ni­se­ret’. Po­li­ti­et gjor­de et godt styk­ke ar­bej­de ud fra de giv­ne om­stæn­dig­he­der, men de er alt­så, at po­li­ti­styr­ken er ble­vet tyn­det ge­val­digt ud si­den 2011. Der er over 500 fær­re be­tjen­te, og det gør, at man har svært ved at få en­der­ne til at nå sam­men. De har og­så mang­let bl. a. sik­ker­heds­ve­ste og sky­de­træ­ning.

JEG ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.