YT­RINGS­FRI­HED ER IK­KE A LA CAR­TE ’’

Da Movi­as be­sty rel­se valg­te at fj er­ne Dansk Palæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­nings kampag­ne mod is­ra­el­ske bo­sæt­ter­va­rer, for­brød de sig ik­ke ba­re mod yt­rings­fri­he­den, men gav fore­nin­gen uvur­der­lig gra­tis re­k­la­me

BT - - DEBAT -

For­le­den valg­te Movia at for­by­de de om­dis­ku­te­re­de reklamer fra Dansk- Palæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning på de kø­ben­havn­ske bus­ser. Det fo­re­kom­mer mig fuld­stæn­dig ufor­stå­e­ligt, at et off ent­ligt ejet tra­fi ksel­skab plud­se­lig skal til at gø­re sig til smags­dom­mer for, hvil­ke bud­ska­ber der får lov at kom­me frem, og hvil­ke der ik­ke gør. Det po­li­ti­ske stand­punkt er i den­ne de­bat un­der­ord­net – det hand­ler om at vær­ne om yt­rings­fri­he­den. Den må alt­så al­drig bli­ve a la car­te. I KØLVAN­DET PÅ be­slut­nin­gen om at band­ly­se kampag­nen, står jeg til­ba­ge med spørgs­må­let om, hvor græn­sen går? Skal Movi­as ni- mands be­sty­rel­se vir­ke­lig vur­de­re reklamer på de kø­ben­havn­ske bus­ser for, hvad de me­ner kan god­ken­des el­ler ej? Det er svært ik­ke at an­se den­ne far­ce som de­ci­de­ret smags­dom­me­ri. NI­ELS BJER­RUM, SOM er med­lem af Movi­as be­sty­rel­se og Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, ud­tal­te i for­bin­del­se med de­bat­ten, at han ’ ik­ke hav­de et pro­blem med bud­ska­bet’, og at ’ bo­sæt­tel­ser­ne er dybt pro­ble­ma­ti­ske, hvor­for det der­for er helt i or­den at op­for­dre til boy­kot af is­ra­el­ske va­rer fra om­rå­det’. PRO­VO­KE­REN­DE ER DET, når Ni­els Bjer­rum ta­ger et po­li­tisk stand­punkt som re­præ­sen­tant for Movia og den­nes be­sty­rel­se. Det er da slet ik­ke hans el­ler an­dre fra be­sty­rel­sens rol­le at ud­ta­le sig om uden­rigs­po­li­ti­ske em­ner? De skal kon­cen­tre­re sig om op­ti­me­rin­gen af Movia som tra­fi ksel­skab. Ni­els Bjer­rum stem­te så­gar for ned­ta­gel­sen af re­k­la­me­kampag­nen, da ’ Movi­as bus­ser skal væ­re et neut­ralt rum’. Det er him­mel­rå­ben­de selv­mod­si­gen­de, da stil­ling­ta­gen til kampag­nen vel net­op gør rum­met dybt far­vet. DÉT ER EGENT­LIG min ho­ved­po­in­te. En be­sty­rel­se for et off ent­ligt ejet tra­fi ksel­skab skal ik­ke sid­de og vur­de­re yt­rings­fri­he­den, som var den a la car­te. Cen­su­re­ring er al­drig vej­en frem. Der­i­mod er den ufor­be­hold­ne yt­rings­fri­hed, po­li­tisk og ik­ke- po- Naser Khader Fol­ke­tings­ka­di­dat for De Kon­ser­va­ti­ve Hvad er den vig­tig­ste lek­tie, vi kan læ­re af det her? li­tisk, al­tid en præ­fe­ren­ce, der skal gen­nem­trum­fe alt an­det. Det er in­gen hæ­vet over, in­klu­siv Movi­as be­sty­rel­se. NÅR ALT KOM­MER til alt, så må yt­rings­fri­he­den ik­ke po­li­ti­se­res, som Movi­as in­kom­pe­ten­te be­sty­rel­se har gjort. Yt­rings­fri­he­den er, og må al­drig bli­ve, a la car­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.