Er det ri­me­ligt, at man skal kø­be va­rer for 76.400 kr. i Føtex for at kun­ne sam­le al­le dy­re­kort?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.25 FØ­RER FOLK BAG LY­SET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.31 LÆ­RER BØRN AT TE SIG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.37 FØTEX TJE­NER KAS­SEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.30

Nej

Bir­git Baarup Flindt

Ingemann Nielsen

Kurt Klo­borg

Ja

8.957 stem­mer på bt. dk

DET ER EN GRA­TIS GA­VE Nu tror jeg ik­ke på, at man be­ta­ler så me­get kun for at få dy­re­bil­le­der. Jeg går da stærkt ud fra, at man hand­ler, for­di man har et be­hov for at kø­be mad, og der­for får til­budt dy­re­bil­le­der som en gra­tis ga­ve. Man kan da ba­re tak­ke nej til den­ne ga­ve, hvis man har pro­ble­mer med det. Så kæ­re for­æl­dre, stop det­te klynkeri, til I får vir­ke­li­ge pro­ble­mer. Jeg sy­nes, det er at fø­re folk bag ly­set. Jeg ved godt, man kan si­ge fra, men da jeg i sin tid sam­le­de ind til de­res før­ste kon­cept, gry­der­ne, og blev fær­dig med at sam­le de gry­der, jeg hav­de lyst til, be­gynd­te jeg at reg­ne ud, hvad det egent­lig hav­de ko­stet mig. Jeg blev gal, for jeg hav­de brugt en min­dre for­mue, så det gør jeg al­drig igen.

Mar­git Øster­gaard Andersen

Nu sy­nes jeg ær­lig talt, de for­æl­dre skal stop­pe. Stak­kels børn, som læ­rer at op­fø­re sig som van­vit­ti­ge. Der er in­gen, der tvin­ger jer til at ta­ge imod kor­te­ne. Det er li­ge så fri­vil­ligt som at spil­le lotto. Føtex gri­ner he­le vej­en til ban­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.