Vil se hand­ling ef­ter ter­ror- re­de­gø­rel­se

BT - - NYHEDER - Det jø­di­ske sam­fund øn­sker af­kla­ring på de­res si­tu­a­tion.

JØDESAMFUNDET

Nu må po­li­ti­ker­ne ta­ge af­fæ­re og få be­slut­tet, hvor­dan den per­ma­nen­te sik­ker­hed ved de jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner skal se ud i frem­ti­den.

Så­dan ly­der kra­vet fra for­man­den for det jø­di­ske sam­fund i Dan­mark, Dan Ro­sen­berg As­mus­sen, ef­ter at en ny re­de­gø­rel­se om ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn pe­ger på, at po­li­ti­et skal lø­se be­vogt­nings­op­ga­ver an­der­le­des og bed­re.

» Jeg sav­ner de en­de­gyl­di­ge be­slut­nin­ger om, hvad man vil gø­re på læn­ge­re sigt. Det fin­der jeg ik­ke i re­de­gø­rel­sen, hvor det frem­hæ­ves, at det nu­væ­ren­de sik­ker­heds­op­bud hol­des ind­til vi­de­re, « si­ger han og hen­vi­ser til ti så­kald­te læ­rings­punk­ter, som er i re­de­gø­rel­sen.

» Det er alt sam­men re­le­vant, men der er in­gen be­slut­nin­ger om, hvor­dan man vil gri­be det an fremad­ret­tet. Det er vig­tigt, at po­li­ti­ker­ne kom­mer på ba­nen og får det be­slut­tet, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Re­de­gø­rel­sen, som blev frem­lagt ons­dag af­ten af ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S), in­de­hol­der blandt an- det et læ­rings­punkt i for­hold til, hvor­dan po­li­ti­et bevogter ar­ran­ge­men­ter i frem­ti­den. Her frem­går det, at der som føl­ge af ’ be­gi­ven­he­der­ne i Kø­ben­havn er iværk­sat be­vogt­ning ved en ræk­ke jø­di­ske in­sti­tu­tio­ner og an­dre tru­e­de mål ind­til vi­de­re’. Der­u­d­over er der ned­sat en ar­bejds­grup­pe, der skal kig­ge på po­li­tiets løs­ning af be­vogt­nings­op­ga­ver. Der er ind­til vi­de­re af­sat 20 mil­li­o­ner kro­ner til at for­bed­re den fy­si­ske sik­ker­hed ved byg­nin­ger, der be­nyt­tes af det jø­di­ske sam­fund. Det gæl­der blandt an­det sy­na­go­gen, Ca­ro­li­nesko­len og fle­re for­ret­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.