Po­li­ti­mand brug­te has­h­mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER - Scan­pix

RETS­SAG

En 54- årig kø­ben­havnsk po­li­ti­mand er til­talt for hæ­le­ri af sær­lig grov be­skaf­fen­hed.

Man­den fik fra slut­nin­gen af 2009 til marts 2014 del i et sted mel­lem tre og fi­re mil­li­o­ner kro­ner, som stam­me­de fra hans da­væ­ren­de kæ­re­stes salg af hash i Pus­her Stre­et på Chri­sti­a­nia.

Af ankla­ge­skrif­tet frem­går det, at po­li­ti­man­den har skjult, op­be­va­ret og mod­ta­get pen­ge. Det frem­går des­u­den, at han var vi­den­de om pen­ge­ne kom fra hash- salg.

Has­h­pen­ge­ne er blandt an­det brugt til at kø­be et par grun­de, 14 cam­ping­vog­ne, ot­te per­son­bi­ler samt en café i Thailand. Der er li­ge­le­des brugt pen­ge på at ned­brin­ge gæl­den i en for­ret­ning, som po­li­ti­man­den stod som ejer af – li­ge­som cir­ka en halv mil­li­on kro­ner blev op­be­va­ret på hans bopæl.

Sa­gen mod man­den, der er an­sat ved Kø­ben­havns Po­li­ti, ind­går i sagskom­plek­set Ope­ra­tion Nord­lys, hvor fle­re end 80 per­so­ner i lø­bet af det­te for­år er ble­vet dømt for at ha­ve del­ta­get i has­hhan­del på Chri­sti­a­nia. Po­li­ti­man­dens tid­li­ge­re sam­le­ver er blandt de døm­te.

Sa­gen, der end­nu ik­ke er be­ram­met, be­hand­les ved Kø­ben­havns By­ret. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.