S sky­der på Løk­ke

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

KAMPAG­NE

Un­der over­skrif­ten ’ Hvem skal be­ta­le Løk­kes reg­nin­ger’ lan­ce­rer So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne nu en stor­stilet kampag­ne, der no­get usæd­van­ligt har par­tiets ho­ved­mod­stan­der - og ik­ke mindst hans reg­nin­ger - i cen­trum.

I ste­det for at ha­ve fo­kus på stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt og par­tiets egen po­li­tik an­gri­ber So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes op­sigtsvæk­ken­de kampag­ne di­rek­te Ven­stres par­ti­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

An­gi­ve­ligt er hen­sig­ten med an­non­ce­kampag­nen at af­tvin­ge op­po­si­tions­le­de­ren et svar på, hvad de kon­kre­te kon­se­kven­ser af hans plan­lag­te nul­vækst vil væ­re.

Men iføl­ge BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup er det åben­lyst, at kampag­nen i høj grad og­så skal min­de væl­ger­ne om Løk­kes bi­lags­sa­ger. Der­for be­teg­ner hun an­non­cer­ne som en ’ Skampag­ne med re­kyl’:

» Den gi­ver et kraf­tigt bag­slag, men den sen­der til gen­gæld og­så et død­sens­far­ligt pro­jek­til mod den po­li­ti­ske mod­stan­der, Ven­stre, « si­ger hun.

» Det, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gør med den­ne kampag­ne er mo­digt. Når man nor­malt bru­ger or­det ’ mo­digt’ i po­li­tik, be­ty­der det ’ dumt’. Den­ne kampag­ne er dog alt an­det end dum. Den er brutal, men død­sens­far­lig for Ven­stre, « un­der­stre­ger Søs Ma­rie Serup.

Hun vur­de­rer, at kampag­nen ram­mer tre målski­ver på én gang: Den min­der væl­ger­ne om Løk­kes bi­lags­sa­ger. Den flyt­ter sam­ti­dig mi­stil­li­den fra bi­lags­sa­ger­ne over på det po­li­ti­ske ind­hold, nem­lig på Ven­stres pla­ner om et ud­gifts­stop. Og så sæt­ter den mak­si­malt pres på Ven­stre for at bli­ve me­re kon­kret om kon­se­kven­ser­ne af par­tiets po­li­tik.

» At den så sam­ti­dig gra­fisk min­der om for­ti­dens BT- af­slø­rin­ger af Brixtof­tes bi­lag til­fø­jer kun ek­stra bruta­li­tet for dem, der kan hu­ske de bil­le­der, « på­pe­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor.

Hi­sto­risk kampag­ne

Iføl­ge Søs Ma­rie Serup vil man nor­malt se den ty­pe bar­ske an­greb fra par­ti­er­nes ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner, men her er det mo­der­par­ti­et, der er af­sen­der:

» Det er al­drig set før - og det sik­rer den­ne kampag­ne en plads i de po­li­ti­ske hi­sto­ri­ebø­ger som en af de mest bruta­le hidtil. Ek­stre­me si­tu­a­tio­ner kal­der of­te på ek­stre­me me­to­der. Når S på den­ne må­de går ud med et an­greb på Løk­ke, så er det na­tur­lig­vis og­så i en er­ken­del­se af, at der skal no­get ek­stra­or­di­nært til, for at S kan kom­me for­an ef­ter i en hel valg­pe­ri­o­de at ha­ve væ­ret bag­ud, « si­ger hun.

Søs Ma­rie Serup for­ven­ter, at kampag­nen utvivl­s­omt vil for­ar­ge:

» Det er den og­så de­sig­net til. Så kan me­di­eom­ta­le, de­lin­ger på so­ci­a­le me­di­er og de­bat om kampag­nen ved frokost­bor­de­ne på ar­bejds­plad­sen væ­re med til at spre­de bud­ska­bet gra­tis, « på­pe­ger hun.

» Hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­ner man, at det er helt af­gø­ren­de, at kon­se­kven­ser­ne af Løk­kes ud­gifts­stop ( nul­vækst) bli­ver en del af den of­fent­li­ge de­bat. Der­for kom­mer den­ne kampag­ne brø­len­de ind på sce­nen i kort tid, men med et vold­somt tryk. Den vil med stor sand­syn­lig­hed for­ret­te en lil­le ska­de på S og en stor ska­de på V. Der­for skal man og­så for­ven­te, at S vil la­de kampag­nen kø­le af bag­ef­ter, men fast­hol­de det ind­holds­mæs­si­ge tryk på de­bat­ten om nul­vækst, « for­ud­si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor.

» Kampag­nen er alt­så ik­ke et tegn på valg­ud­skri­vel­se om få da­ge. Kampag­nen skal for­ret­te den ska­de, den kan, æn­dre dags­or­de­nen, øge dan­sker­nes be­vidst­hed om Løk­kes po­li­tik - og så skal den dam­pe af, så­dan at når S går ind i en valg­kamp, så kan de ’ nø­jes’ med at ta­le po­li­tik, « kon­klu­de­rer Søs Ma­rie Serup.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kampag­ne går hårdt til Lars Løk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.