I go­de hæn­der

Det væl­ter ind med ga­ver til de man­ge hunde, der blev ’ tvangs­fjer­net’ fra en gård

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

MIS­RØGT

91 van­røg­te­de hunde er nu i go­de hæn­der på et hunde- in­ter­nat i Roskil­de. Men man­ge har mis­dan­nel­ser, og en­kel­te har væ­ret så skrø­be­li­ge, at de måt­te af­li­ves.

» Åh, jeg el­sker dem. « Så­dan ly­der det spon­tant fra dy­re­pas­ser Mie Mun­ck om de man­ge van­røg­te­de hunde, Roskil­de In­ter­nat fik ind ved mid­nat­s­tid man­dag.

Falck ryk­ke­de ud

til en lan­de­jen­dom i Hyl­lin­ge på Vestsjæl­land. Her blev 91 hunde fun­det i en stald, hvor de var inds­murt i de­res egen af­fø­ring, og man­ge af dem hav­de mis­dan­nel­ser. En 31årig kvin­de hav­de i åre­vis mis­røg­tet si­ne fir­be­ne­de ’ ven­ner’. Kvin­den skal en af de kom­men­de da­ge af­hø­res, mens de fle­ste hunde er kom­met i kær­lig ple­je hos Mie Mun­ck og hen­des kol­le­ga­er på in­ter­na­tet i Roskil­de.

» Vi fik dem ind ved mid­nat­s­tid i man­dags. Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de. De var inds­murt i de­res eget lort, og man­ge af dem hav­de mis­dan­nel­ser på grund af in­davl. Det er nok det vær­ste til­fæl­de af van­røgt af dyr, som vi har op­le­vet, « si­ger Rik­ke Christensen- Lie, der er le­der af Roskil­de In­ter­nat.

Roskil­de In­ter­nat modt­og al­le 91 hunde, men en del af dem blev over­flyt­tet til et in­ter­nat på Fyn. Fi­re af de 61 til­ba­ge­væ­ren­de hunde i Roskil­de er nu af­li­vet på grund af mis­dan­nel­ser el­ler in­fek­tio­ner. Ho­ved­par­ten af hund­e­ne er af ra­cen co­ck­er­s­pa­ni­el. Blandt an­det Silas, der se­ne­re måt­te la­de li­vet, for­di den ik­ke kun­ne gå op­ti­malt og hang med bag­par­ti­et.

» Vi måt­te af­li­ve to ved an- kom­sten, og tid­li­ge­re i dag af­li­ve­de vi en stor la­bra­dor, der hav­de en kræfts­vulst. Nu bli­ver vi desvær­re og­så nødt til at af­li­ve Silas, der hel­ler ik­ke kla­rer den, « si­ger Rik­ke Christensen- Lie, der står sam­men med dy­re­pas­ser Mie Mun­ck, som la­der tå­rer­ne fly­de ned ad kin­der­ne.

Til­lids­ful­de dyr

Til Rik­ke Christensen- Lies sto­re over­ra­skel­se er de fle­ste af hund­e­ne nem­me at ha­ve med at gø­re, og det ty­der iføl­ge hen­de på, at de trods mas­siv van­røgt og­så er ble­vet be­hand­let kær­ligt af den 31- åri­ge ejer. Si­den i man­dags har in­ter­na­tet mod­ta­get bun- ke­vis af ga­ver fra rør­te dan­ske­re, der tæn­ker på per­so­na­let og hund­e­ne. Hund­e­fo­der, hund­e­le­ge­tøj og an­det til en ken­nel, som dan­ske­re har sendt med po­sten til Roskil­de In­ter­nat, lig­ger nu i sto­re bun­ker i et ga­ve­rum.

In­ter­nats­le­der Rik­ke Christensen- Lie er over­væl­det over de man­ge dan­ske­res om­tan­ke.

» Vi har og­så mod­ta­get man­ge bre­ve. Blandt an­det fra en stu­de­ren­de, der byt­te­de sit nyind­køb­te tøj og i ste­det køb­te kød­ben og høm­høm- po­ser, som hun har sendt til os, « for­tæl­ler le­de­ren af in­ter­na­tet.

In­ter­nat­le­der Rik­ke Christensen- Lie sid­der her sam­men med fi­re af de hunde, som in­ter­na­tet modt­og il­de til­redt. Fo­to: Claus Bech

Der er man­ge hund­e­hval­pe blandt de 91 van­røg­te­de hunde, som Dy­re­nes Be­skyt­tel­se og po­li­ti­et fjer­ne­de.

Co­ck­er­s­pa­ni­e­len Silas hav­de det så skidt, at den måt­te af­li­ves. Yder­li­ge­re tre hunde er ble­vet af­li­vet.

Roskil­de In­ter­nat har mod­ta­get bun­ke­vis af ga­ver fra dan­ske­re, der er dybt be­rør­te af de man­ge hund­es skæb­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.