TV2- LE­GEN­DE GÅR

Bør­ne­børn og fi­ske­tu­re. Thor­kild Da­hl ser frem til sit nye liv

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

FAR­VEL

Han var med, da mu­ren faldt, og han har væ­ret kor­re­spon­dent igen­nem fle­re år i Bruxelles. Men nu stop­per Thor­kild Da­hl på TV2.

Det er no­get af en kæm­pe in­den for tv- nyhe­der, der stop­per på TV2. Men det er ik­ke nye ud­for­drin­ger in­den for nyheds­jour­na­li­stik­ken, der får 67- åri­ge Thor­kild Da­hl med det ka­rak­te­ri­sti­ske over­skæg til at si­ge stop ef­ter næ­sten 27 år på TV2:

» Jeg vil ger­ne bru­ge no­get me­re tid sam­men med mi­ne bør­ne­børn og få slap­pet af - cyk­le rundt i Nord­s­jæl­land og fan­ge en fisk el­ler to. Men jeg gi­ver ik­ke helt slip på EU­stof­fet og vil fort­sæt­te med at ta­ge ud og hol­de fored­rag om EU og Na­to, ef­ter jeg er stop­pet på TV2, « si­ger han.

Thor­kild Da­hl var med ved TV2s op­ret­tel­se i be­gyn­del­sen af 1988, hvor han kom til fra Ber­ling­s­ke Ti­den­de. På den nye ka­nal blev han den før­ste mand på den po­li­ti­ske re­dak­tion. Se­ne­re blev han kor­re­spon­dent i Bruxelles og li­ve- repor­ter for TV2 Nyhe­der­ne og TV2 News.

Grønt lys for tv- pa­ra­bo­ler

» En af de før­ste ting, jeg la­ve­de som jour­na­list på ka­na­len, var at for­tæl­le hi­sto­ri­en om, at den da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster Poul Schlüter hav­de gi­vet grønt lys for, at dan­sker­ne nu måt­te hæn­ge tv- pa­ra­bo­ler op. Det si­ger lidt om, hvor læn­ge jeg har væ­ret her, « for­tæl­ler han om sin start på TV2.

Thor­kild Da­hl hu­sker åre­ne på TV2 som en tid, hvor man ud­vik­le­de sig fra at væ­re en lil­le, ny tv- sta­tion, til i dag at væ­re en kæm­pe nyheds­ma­ski­ne, der ryk­ker ud, så snart der sker no­get. Men der er én en­kelt epi­so­de, der står skar­pe­st i hans hukom­mel­se fra ti­den på TV2:

» Da der var EU- top­mø­de i Bel­la Cen­ter i Kø­ben­havn i 2002, fik jeg pla­ce­ret mig, så jeg kun­ne hi­ve fat i den da­væ­ren­de sven­ske stats­mi­ni­ster, Göran Per­s­son, der li­ve på tv kun­ne for­tæl­le mig, at for­hand­lin­ger­ne om øst- ud­vi­del­sen af EU en­de­lig var af­slut­tet. Den ud­mel­ding gjor­de, at vi på sta­tio­nen kun­ne kø­re so­lo på nyhe­den læn­ge, og al­le fløj rundt for at træk­ke i sam­let flok. Selv nyhedsdirektøren hjalp til og bar kab­ler. Der tror jeg, at min er­fa­ring hjalp mig til at væ­re det rig­ti­ge sted på det rig­ti­ge tids­punkt, « si­ger han om EU­ud­vi­del­sen.

Ud at mø­de men­ne­sker

En god jour­na­list bør for­sø­ge at kom­me ud at mø­de men­ne­sker, me­ner Thor­kild Da­hl, og han er glad for den al­si­dig­hed og de kol­le­ger, der føl­ger med job­bet, som han snart for­la­der:

» De man­ge for­skel­li­ge op­le­vel­ser, jeg har få­et som jour- na­list, har væ­ret ut­ro­lig spæn­den­de. At snak­ke med helt al­min­de­li­ge men­ne­sker med rø­ren­de hi­sto­ri­er den ene dag, til næ­ste dag at stå i Rom og snak­ke med po­li­ti­ke­re. Den forskellighed i ar­bejds­op­ga­ver kan man næ­sten kun op­le­ve som jour­na­list. Og så har jeg haft nog­le fan­ta­sti­ske kol­le­ger un­der­vejs, « si­ger han om sin jour­na­li­sti­ske kar­ri­e­re.

Skal li­ge ha­ve val­get med

Men selv­om Thor­kild Da­hl har meldt ud, at han stop­per på TV2, kan du sta­dig op­le­ve ham på skær­men som­me­ren over:

» Jeg reg­ner med at stop­pe en­gang i sen­som­me­ren. Der er jo et valg li­ge om hjør­net, så hvis du kan sør­ge for, at det snart bli­ver ud­skre­vet, kan jeg kom­me til at ny­de mit oti­um tid­li­ge­re, « jo­ker han over for BTs repor­ter og slår der­med fast, at han først stop­per på den an­den si­de af fol­ke­tings­val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.