SE­X­MONSTE­RET

34- årig mand er til­talt for brutal vold og for­søg på at vold­ta­ge og dræ­be en yn­gre kvin­de. Man­den er tid­li­ge­re straff et for se­x­for­bry­del­ser, men næg­te­de sig i går skyl­dig i Kø­ben­havns By­ret

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk Sop­hie Kathrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk AH, om be­gi­ven­he­der­ne i skur­vog­nen BT 9. de­cem­ber 2014

VOLDTÆGT

Han for­søg­te at for­bed­re sig eft er at ha­ve af­so­net seks års fængsel for en tredob­belt voldtægt. Nu ri­si­ke­rer han en dom for vold, voldtægt og drabs­for­søg på en ung kvin­de nat­ten til søn­dag 7. de­cem­ber 2014.

HA er 34 år gam­mel, over to me­ter høj og ve­jer over 100 ki­lo. Med sin sport­stræ­ne­de krop, sit skal­de­de ho­ved og kraft ige ha­ge­skæg lig­ner han me­re en hip­ster, der spi­ser palæ­okost og dyr­ker cros­sfi t, end et se­x­mon­ster, der vold­ta­ger kvin­der.

Men skin­net kan bed­ra­ge. Kø­ben­havns Po­li­ti me­ner, at HA er så far­lig for kvin­der, at han skal spær­res in­de på ube­stemt tid med en så­kaldt for­va­rings­dom.

HA blev i 2006 idømt seks års fængsel for vold og voldtægt mod en til­fæl­dig kvin­de, og de nye an­kla­ger mod ham er end­nu vær­re.

HA er til­talt for at ha­ve slå­et en 23- årig kvin­de be­vidst­løs med ad­skil­li­ge knyt­næ­ve­slag, for­søgt at vold­ta­ge hen­de for til sidst at smi­de hen­de i 9,1 gra­der koldt vand i Kø­ben­havns Havn. Kvin­den har til po­li­ti­et for­kla­ret, at hun lod som om, hun var druk­net, for at slip­pe væk.

Der­u­d­over er HA til­talt for at ha­ve ud­sat sin gravi­de kæ­re­ste for grov vold og voldtægt.

Hvis ret­ten idøm­mer HA den for­va­rings­dom, an­kla­ger Jakob Buch- Jepsen kræ­ver, bli­ver han først luk­ket ud den dag, hvor en dom­mer me­ner, at han ik­ke læn­ge­re ud­gør en fa­re for kvin­der.

Det var der­for en pres­set mand, der mød­te op i Kø­ben­havns By­ret iført en rød og blå­stri­bet swe­ats­hirt.

Den enor­me klip­pe af en mand græd som et lil­le barn, da spe­ci­a­lankla­ger Jakob Buch- Jepsen afh ør­te ham om hans om­gang med en 23 år gam­mel kvin­de 7. de­cem­ber. » Slog du hen­de? « » Nej. « » Voldtog du hen­de? « » Nej. « » Hæld­te du co­la ud for at slet­te di­ne spor? «

» Nej, hvad skul­le jeg slet­te? «

» Ka­ste­de du hen­de i van­det? «

» Nej, det gjor­de jeg ik­ke. «

For­søg­te at for­bed­re sig

I 2006 blev HA idømt seks års fængsel for en tredob­belt voldtægt i 2004. Off eret var en helt til­fæl­dig kvin­de, der blev slæbt rundt i Kø­ben­havns ga­der og vold­ta­get tre gan­ge.

Den­gang hav­de HA et mis­brug af ko­kain, spi­ri­tus, hash og rå­hyp­nol.

I ret­ten i går for­kla­re­de HA, at han hav­de væ­ret cle­an si­den sin løsla­del­se, og at han hav­de for­søgt at ska­be sig et nyt liv. Da an­kla­ge­ren spurg­te, hvad han hav­de le­vet af, sva­re­de han godt nok: » Ik­ke no­get lov­ligt. « Men han hav­de for­søgt at op­byg­ge en ny ven­ne­kreds af for­nuft ige men­ne­sker, og han be­nyt­te­de sig af de red­ska­ber, han un­der sin af­so­ning hav­de lært at bru­ge til at hånd­te­re sin ADHD.

Men 6. og 7. de­cem­ber gik det galt.

Fryg­te­de hævn i fængsel

HA var til ju­le­frokost og drak iføl­ge eget ud­sagn bå­de snaps, whi­sky og øl og røg hash. Midt om nat­ten mød­te han den 23- åri­ge kvin­de, der li­ge­som ham selv var i by­en. Sam­men fort­sat­te de de­res druk­tur­né og end­te ne­de på hav­nen ved Kal­ve­bod Bryg­ge.

HAs stem­me blev grø­det og knæk­ke­de over, da han skul­le for­kla­re, hvad der ske­te i en skur­vogn på hav­nen. Han næg­te­de at ha­ve ud­sat kvin­den for vold el­ler for­søgt at vold­ta­ge hen­de, men med­gav at ha­ve skub­bet hen­de væk. Det gjor­de han iføl­ge for­kla­rin­gen, for­di han tro­e­de hun var un­der den seksu­el­le la­val­der.

» Jeg så, at hun hav­de tand­bøj­le på, og så gik jeg helt i pa­nik, for jeg har sid­det in­de, og jeg ved, hvad der sker med dem, der gør no­get ved børn, « for­tal­te han med gråd i stem­men.

» Jeg er vildt ked af, at jeg re­a­ge­re­de på den må­de, og at jeg ik­ke hånd­te­re­de det bed­re. «

’ Hun vil­le vin­ter­ba­de’

Kvin­den blev iføl­ge den til­tal­te me­get ban­ge, og de be­gynd­te at skæn­des. Han me­ner dog, at det var kvin­den selv, der sprang i det 9,1 gra­der kol­de vand.

Da an­kla­ge­ren

spurg­te, hvor­for han ik­ke hjalp hen­de op, sva­re­de han:

» Jeg har selv ba­det me­get der­ne­de, så jeg tænk­te ik­ke over det, da jeg så, hun svøm­me­de, « sag­de den til­tal­te, hvor­eft er han mum­le­de no­get om vand­kamp og vin­ter­bad­ning.

» Folk gør så man­ge mær­ke­li­ge ting, når de er ful­de. Jeg tænk­te ik­ke over, hvor koldt van­det var, og at hun hav­de druk­ket, « sva­re­de han på for­sva­rer Dort­he Fuglsangs spørgs­mål om, hvor­for han ik­ke til­kald­te hjælp.

Syv ti­mer eft er det på­stå­e­de over­fald rin­ge­de HA til po­li­ti­et og for­tal­te, at han hav­de set en kvin­de sprin­ge i hav­nen. An­kla­ge­ren vil­le vi­de, om han i vir­ke­lig­he­den rin­ge­de for at fi nde ud af, om po­li­ti­et hav­de no­get på ham. Det be­næg­te­de den til­tal­te.

HA be­næg­te­de og­så an­kla­ge­myn­dig­he­dens på­stand om, at han skal ha­ve ud­sat sin gravi­de eks­kæ­re­ste for vold og voldtægt ved to for­skel­li­ge epi­so­der i 2014.

De to of­re blev og­så afh ørt i går, men det fo­re­gik for luk­ke­de dø­re. Beg­ge kvin­ders vid­neud­sagn be­la­ster eft er alt at døm­me den til­tal­te. Eks- kæ­re­sten har blandt an­det for­talt po­li­ti­et, at HA har sagt til hen­de, at han ik­ke skal drik­ke, for­di han kan kom­me til at gø­re kvin­der ondt.

Po­li­ti­et har fun­det dn­a­spor fra bå­de HA og hans 23- åri­ge off er i skur­vog­nen, li­ge­som der og­så er fun­det en af­re­ven negl og en per­le fra pi­gens halskæ­de i skur­vog­nen.

Sa­gen fort­sæt­ter for åb­ne dø­re 21. maj. Der ven­tes at fal­de dom 28. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.