GRÆD I RET­TEN

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Fa­ger­heim

1)

Kras­na­polski 10. ok­to­ber kl. 04.30 for­la­der en 22- årig kvin­de disko­te­ke­tet Kras­na­polski i Vester­ga­de.

ALE­NE

2)

Nør­re­vold­ga­de HA be­der kvin­den om hjælp til at åb­ne en bildør. Han slår hen­de her­ef­ter i bag­ho­ve­det med en fla­ske og slæ­ber hen­de med sig hen til et grønt om­rå­de, hvor han vold­ta­ger hen­de. To taxi­er næg­te­de at hjæl­pe en 23- årig kvin­de, der li­ge var ble­vet for­søgt vold­ta­get, ud­sat for brutal vold og smidt i hav­nen. Driv­våd, ned­kø­let, græ­den­de med blod og mær­ker fra slag for­søg­te en 23- årig kvin­de for­gæ­ves at få fat i en taxi tid­ligt om mor­ge­nen 7. de­cem­ber sid­ste år.

Kvin­den var iføl­ge po­li­tiets op­fat­tel­se ble­vet for­søgt vold- ta­get og eft er­føl­gen­de smidt i hav­nen, be­vidst­løs eft er slag i ho­ve­d­et. Mens van­det drev af hen­de, kør­te taxi­er­ne ba­re for­bi.

Da voldtægts­sa­gen i går blev be­hand­let ved Kø­ben­havns By­ret, vi­ste an­kla­ge­ren vi­deo op­ta­gel­se fra Ho­tel Mar­ri­ott ved Kal­ve­bod Bryg­ge.

Vi­deo­op­ta­gel­ser­ne vi­ser, hvor­dan kvin­den iført en driv­våd vin­ter­jak­ke for­søg­te at få hjælp fra en taxi, der holdt og ven­te­de på kun­der for­an ho­tel­let. Men taxi-

3)

Vor Frue Kir­ke Med en kniv tru­er HA kvin­den til at gå med ham hen til Vor Frue Kir­ke. Der vold­ta­ger han hen­de for an­den gang.

4)

Hau­ser Plads HA slæ­ber kvin­den med sig hen til en le­ge­plads på Hau­ser Plads, hvor han vold­ta­ger hen­de for 3. gang. Ef­ter voldtæg­ten ef­ter­la­der han hen­de nø­gen. chauff øren af­vi­ser ty­de­lig­vis at hjæl­pe kvin­den og kø­rer de­mon­stra­tivt nog­le me­ter frem for at slip­pe for hen­de.

Der­eft er for­sø­ger kvin­den at få hjælp fra den næ­ste hy­re­vogn i kø­en, men hel­ler ik­ke her er der hjælp at hen­te.

Ho­tel­let for­bar­mer sig

I ste­det stav­rer kvin­den ind i re­cep­tio­nen på Ho­tel Mar­ri­ott, hvor en re­cep­tio­nist ta­ger imod hen­de.

Kvin­den er så ned­kø­let og for­kom­men, at hun fal­der om på gul­vet i re­cep­tio­nen. Ho­tel­per­so­na­let iler til og hjæl­per kvin­den af med den vå­de vin­ter­jak­ke, mens der bli­ver rin­get til po­li­ti­et.

Her­eft er blev der til­kaldt en am­bu­lan­ce, og kvin­den blev kørt til Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal.

I ret­ten for­tal­te an­kla­ger Jakob Buch- Jepsen, at kvin­den ryste­de over he­le krop­pen og hav­de svært ved at træk­ke vej­ret, da hun blev lagt op på bå­ren. Der blev kon­sta­te­ret 40 ska­der på hen­des krop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.