Mo­den og mo­der­ne

Kvin­der vil ha­ve mænd med hånd­tag – ik­ke sved og six­pa­ck

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk

TREND

En ny bøl­ge har bredt sig på de so­ci­a­le me­di­er fra først USA, der­fra til Stor­bri­tan­ni­en og er nu og­så godt på vej til at ram­me re­sten af Eu­ro­pa. Blandt an­det i Nor­ge, hvor fæ­no­me­net li­ge­frem stor- hit­ter.

Mænd med six­pa­ck er ik­ke læn­ge­re ide­a­let. Ja, mænd med over­spænd­te ma­vemus­k­ler er fak­tisk – som vi er en del, der he­le ti­den har holdt på – en smu­le til grin.

For bå­de un­ge pi­ger og de lidt me­re voks­ne kvin­der vil iføl­ge den nye trend me­get hel­le­re ha­ve en mand med ind­byg­ge­de hånd­tag i ste­det for en træ­nings­narko­man af en so­la­ri­ums- Da­rio.

Så nu kan en rig­tig mand med god samvit­tig­hed – hvis han da el­lers gi­der – hol­de sig i ri­ge­lig god form ved f. eks. at hop­pe på ha­ve­tram­po­lin. Og bag­ef­ter be­løn­ne sig selv med at skyl­le det he­le ned med en flok kol­de øl og ho­t­dogs.

Far- krop­pen ny­der frem­me

Fæ­no­me­net op­stod, da den un­ge ame­ri­kan­ske stu­di­ne Ma­ck­en­zie Pear­son skrev et ind­læg til The Odes­sey, der er et on­li­ne- nyheds­si­te, som sam­ler lo­kal­nyhe­der for ame­ri­kan­ske stu­de­ren­de. I sit ind­læg hyl­de­de Ma­ck­en­zie Pear­son den me­re na­tur­li­ge fremto­ning hos mænd, idet hun skrev, at kvin­der me­get hel­le­re vil ha­ve en ty­pisk far- krop end en vel­trim­met mand med me­get lav fedt­pro­cent.

Far- krop­pen er iføl­ge den un­ge stu­di­ne den ty­pe, hvor besku­e­ren godt kan se, at man­den ik­ke er helt li­geg­lad med, hvor­dan den ser ud, men hvor der og­så skal væ­re mu­lig­hed for en gang imel­lem at skub­be et par ek­stra pizza- sli­ces in­den­bords og skyl­le dem ned med kol­de øl el­ler hvad man nu har lyst til.

’ Far- krop­pen si­ger: Jeg træ­ner, men jeg kan og­så drik­ke al­ko­hol i we­e­ken­den, hvis jeg vil, og jeg snup­per et pizza- styk­ke i ny og næ,’ skri­ver hun.

Mod­ne sel­fies bre­der sig

Indlægget i The Odes­sey gav in­spira­tion til an­dre stu­de­ren­de, som på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram op­ret­te­de ’ Col­le­ge Dad Bods’. Og så gik det plud­se­lig stærkt. Mas­ser af mænd med lidt hånd­tag på si­der­ne fo­to­gra­fe­re­de sig selv i fuld fi­gur og lag­de det op, og der­ef­ter bred­te fæ­no­me­net sig over At­lan­ten og er alt­så nu og­så nå­et til vo­res bred­degra­der.

Iføl­ge bå­de Ma­ck­en­zie Pear­son og fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er, som er sprun­get med på tren­den, er der fle­re grun­de til, at kvin­der­ne nu er be­gyndt at sæt­te stor pris på farkroppen frem­for top­trim­me­de mænd med six­pa­ck:

Far- krop­pen er ik­ke skræm­men­de for kvin­der, far- krop­pen får kvin­der til selv at fø­le sig me­re at­trak­ti­ve, far- krop­pen er blød og der­for god at læg­ge sig ind til, kvin­der gi­der ik­ke mænd, der sid­der og stik­ker til ma­den, dét man ser, er det man får.

Så ret dig ba­re op, far­mand: Til som­mer er det nem­lig dig, der kan ta­ge på stran­den og pe­ge fin­gre ad de an­dre…

Ek­strem­s­port for den mod­ne mand, der har kon­trol over tin­ge­ne og ik­ke la­der sig for­styr­re af krop­pens na­tur­li­ge ud­vik­ling ( som der i det­te til­fæl­de er ri­ge­ligt med plads til). Her­over: For­ti­dens kro­pu­mu­li­ge ide­al. Alt iføl­ge di­gi­ta­le trends fra guds eget land. Fo­tos: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.