Ale­xan­der blev al

Kammerater til Ale­xan­der Pe­der­sen, der blev dræbt af en sprit­bi­list i 2013, valg­te at min­des de­res ven på de­res kon­fir­ma­tions­dag

BT - - NYHEDER -

me­rat, som skul­le ha­ve væ­ret iblandt os i dag, « si­ger Lars Søn­der­gaard og fort­sæt­ter:

» Det er dej­ligt, at de i den her glæ­dens stund, som de selv har, hvor de skal hjem til fest og ga­ver, hu­sker de­res kam­me­rat, « si­ger Lars Søn­der­gaard.

Sko­len og 8. Bs læ­re­re vil der­u­d­over ik­ke kom­men­te­re bil­le­det yder­li­ge­re, da de me­ner, at klas­sens ge­stus og bil­le­det skal ha­ve lov til at ta­le for sig selv.

Ma­le­ne Hjorts­berg Nielsen si­ger, at fa­mi­li­en først og frem­mest vil­le vi­se, hvor sto­re hjer­ter de un­ge men­ne­sker har. Men nu, hvor så man­ge har set bil­le­det, hå­ber hun, at fle­re vil tæn­ke over det for­fær­de­li­ge i, at en 13- årig dreng mi­ster li­vet på grund af en sprit­bi­list.

» Jeg hå­ber, det og­så vil vir­ke som at spar­ke po­li­ti­ker­ne pænt bagi og si­ge, at den straf, bi­li­sten fik, slet ik­ke er nok. Han er jo her halvan­det år ef­ter ulyk­ken al­le­re­de løsladt igen. Vi sy­nes jo, det er uret­fær­digt, at man kan sny­de Told og Skat for en mas­se pen­ge, og så får man ti år i spjæl­det, men hvis man ta­ger et an­det men­ne­skes liv ved at kø­re uden kø­re­kort og med en høj pro­mil­le, så får man kun to år, « si­ger hun.

Ale­xan­der Pe­der­sen blev kørt ned af en sprit­bi­list 18. novem­ber 2013, da han på cy­kel var på vej til mid­dag hos sin mor­mor.

Pro­mil­le på 1,44

Bi­li­sten var en 43- årig fa­mi­lie­far, som hav­de valgt at kø­re i bil med en pro­mil­le på 1,44. Hans kø­re­kort var i for­vej­en ind­dra­get, og han hav­de mi­stet sin egen bil, for­di han to gan­ge tid­li­ge­re var ble­vet dømt for at kø­re bil, mens han var be­ru­set. Den dag kør­te han i sin kæ­re­stes bil.

I en kur­ve på Hil­le­rød­vej mi­ste­de han her­re­døm­met over bi­len og kør­te tværs over vej­en, ind over cy­kel­stien og di­rek­te ind i Ale­xan­der. Den 13- åri­ge sko­led­reng blev dræbt på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.