’ De tru­e­de med at klip­pe

Grov mob­ning var hver­dagskost for 17- åri­ge Ni­co­lai Andersen fra TV2­do­ku­men­ta­ren ’ På rø­ven i Naks­kov’

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

MOB­NING

Først blev hans knal­lert stjå­let og ud­sat for hær­værk, og der­næst blev han tru­et med vold og le­gems­be­ska­di­gel­se. Så­dan må 17- åri­ge Ni­co­lai Andersen, kendt fra TV2- do­ku­men­tar­se­ri­en ’ På rø­ven i Naks­kov’, hu­ske til­ba­ge på sin fol­ke­sko­le­tid i Naks­kov.

Ni­co­lai Andersen blev fær­dig med 9. klas­se i som­mer. Al­li­ge­vel står pe­ri­o­den ik­ke som et sær­lig po­si­tivt min­des­mær­ke i den un­ge mands liv.

I gårs­da­gens af­snit af ’ På rø­ven i Naks­kov’ stod Ni­co­lai Andersen frem med sin gri­ben­de hi­sto­rie om, hvor­dan han gen­nem det sid­ste år af sin sko­le­tid blev ud­sat for grov mob­ning og al­vor­li­ge trus­ler.

Ni­co­lai Andersen er ble­vet kendt af man­ge dan­ske­re, ef­ter at han sam­men med sin far, den 54- åri­ge og før­tids­pen­sio­ne­re­de fi­sker Ib Ly­bæk Andersen, har med­vir­ket i TV2s nye do­ku­men­tar­se­rie ’ På rø­ven i Naks­kov’.

Vold­som­me trus­ler

Da Ni­co­lai Andersen gik i 9. klas­se sid­ste år, op­le­ve­de han, hvad det vil si­ge at bli­ve mob­bet.

I lø­bet af sko­le­å­ret blev hans knal­lert stjå­let, og da po­li­ti­et fandt den igen, var den to­talska­det. Ef­ter­føl­gen­de be­gynd­te Ni­co­lai Andersen og­så at mod­ta­ge al­vor­li­ge trus­ler på Fa­ce­book.

» Jeg hav­de det ik­ke sjovt. Der var en må­ned, hvor jeg ik­ke var i sko­le, « for­tæl­ler Ni­co­lai Andersen, der hel­ler ik­ke vi­ste sig i ung­dom­s­klub­ben i den tid, hvor mob­nin­gen var vær­st.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.