’’

BT - - NYHEDER - 17- åri­ge Ni­co­lai Andersen

Jeg hav­de det ik­ke sjovt. Der var en må­ned, hvor jeg ik­ke var i sko­le

» Det var helt van­vit­tigt. De vil­le skæ­re fin­gre­ne af ham med en boltsaks, og så var der nog­le af­rev­ne fin­gre fyldt med blod, « for­tæl­ler Ib Andersen om trus­ler­ne i gårs­da­gens af­snit af ’ På rø­ven i Naks­kov’.

Til BT ud­dy­ber Ni­co­lai Andersen, at mob­ber­ne blandt an­det send­te ham bil­le­der af nog­le blod til­sø­le­de hæn­der flan­ke­ret af tek­sten ’ Så­dan ser vo­res hæn­der ud, når vi er fær­di­ge med dig’.

Der­u­d­over ud­lo­ve­de mob­ber­ne en du­sør til den, der kom med én af hans af­skår­ne fin­gre.

» De tru­e­de mig med at klip­pe mi­ne fin­gre af, og den, der kom med en af mi­ne fin­gre, vil­le få 1.000 kr. pr. stk., « for­tæl­ler Ni­co­lai Andersen om trus­ler­ne.

Trus­ler­ne gjor­de imid­ler­tid den den­gang 16- åri­ge Ni­co­lai Andersen så ut­ryg, at han gen­nem en læn­ge­re pe­ri­o­de ik­ke tur­de gå uden­for en dør.

Da Ni­co­lai ef­ter en må­ned vi­ste sig i sko­len igen, gik han i sko­le med en køl­le gemt i sin ta­ske for at kun­ne fø­le sig tryg på sko­lens om­rå­de.

» Jeg brug­te den ik­ke. Jeg hav­de den ba­re med, hvis der skul­le ske no­get, « for­tæl­ler Ni­co­lai Andersen.

Kan ik­ke pas­se

Ib Andersen, der er far til Ni­co­lai Andersen, me­ner dog ik­ke, det kan væ­re rig­tigt, at børn skal gå i sko­le med et vå­ben for at kun­ne fø­le sig tryg­ge.

» Jeg sy­nes, det var me­get synd for dren­gen, at han skul­le væ­re på­klædt så­dan, når han for­lod vo­res hjem for at kom­me op på en sko­le, som har fuldt an­svar for dren­gen, når jeg over­la­der ham til sko­len, « si­ger Ib Andersen og til­fø­jer:

» At han i det he­le ta­get skal op­le­ve det ( at bli­ve mob­bet, red.). Det er ik­ke vær­digt for et barn. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.