Mi­ne fin­gre af’

BT - - NYHEDER -

1.

An­er­kend dit barns op­le­vel­se af si­tu­a­tio­nen ved at lyt­te og spør­ge in­ter­es­se­ret. Selv om det kan væ­re van­ske­ligt, er det vig­tigt at und­gå at gø­re no­gen til syn­de­buk­ke.

Kon­takt klas­se­læ­re­ren og for­tæl om din be­kym­ring. In­sistér på, at bar­nets op­le­vel­se bli­ver ta­get al­vor­ligt, og at der bli­ver lagt en hand­le­plan med fo­kus på at styr­ke fæl­les­ska­bet.

Un­der­søg hvad sko­len kan til­by­de af sær­lig eks­per­ti­se, ek­sem­pel­vis en AKT- vej­le­der, SSP- me­d­ar­bej­der el­ler sund­heds­ple­jer­ske.

Ind­kald i sam­ar­bej­de med klas­sens for­æl­dre­råd til et ek­stra­or­di­nært for­æl­dre­mø­de, hvor der er fo­kus på at lø­se pro­ble­met i fæl­les­ska­bet.

Når hand­le­pla­nen iværk­sæt­tes for at stop­pe mob­ning, er det vig­tigt, at for­æl­dre­ne en­ga­ge­rer sig po­si­tivt i pro­ces­sen. Det kan gø­res ved at ta­le med dit barn om for­lø­bet dag­ligt.

2.

3.

4.

5.

17- åri­ge Ni­co­lai Andersen og 54- åri­ge Ib Andersen er kendt fra TV2s do­ku­men­tar­se­rie ’ På rø­ven i Naks­kov. Her ses de i de­res hjem i Naks­kov.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.