Po­li­tisk hand­ling

BT - - NYHEDER -

» Bør­ne­ne op­le­ver, at læ­re­re, for­æl­dre og an­dre in­stan­ser ik­ke kan el­ler vil hjæl­pe dem, selv­om de er vi­den­de om mob­nin­gens ka­rak­ter og om­fang, « for­tæl­ler han.

Der­for fo­re­slår Børns Vil­kår, at mob­ning bli­ver gjort for­budt på sko­ler­ne, hvil­ket kan gø­res ved at skri­ve det ind i fol­ke­sko­le­loven.

Fo­re­slår nye til­tag

» Li­ge­som fol­ke­sko­le­loven in­de­hol­der or­dens­reg­ler for bør­ne­nes op­før­sel, bør loven og­så be­skyt­te børn og in­de­hol­de sank­tio­ner, hvis sko­len kræn­ker de ret­tig­he­der. Et for­bud mod mob­ning vil des­u­den gi­ve børn mu­lig­hed for at kla­ge over sko­len, hvis de mob­bes, og skole­le­de­ren ik­ke gør no­get, « si­ger Kjel­da­hl.

Børns Vil­kår fo­re­slår nu, at der bli­ver iværk­sat en funk­tion med eks­per­ti­se på om­rå­det. Et ’ Bør­ne­nes Triv­selstil­syn’, som kan kom­me med på­bud, hvis sko­len ik­ke føl­ger op på dår­lig triv­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.