Når Sa­broe går til græn­sen ’’ ’’

BT - - KULTUR -

Jeg hav­de læn­ge foragtet min far for hans hu­mor. Den var gam­mel­dags, helt uden brod. Jeg kun­ne to af hans vit­tig­he­der ude­nad, jeg for­tal­te dem hån­ligt til mi­ne ven­ner for at de­mon­stre­re at jeg in­tet hav­de med ham at gø­re Du bli­ver al­drig til en skid, Lars Buk­da­hl, og du kan li­ge så godt be­gyn­de at pak­ke dit skram­mel sam­men. Der var en­gang, hvor jeg tro­e­de på dig. Du var fak­tisk ta­lent­fuld, nu er du ba­re fuld af dig selv. Det er skre­vet af en mand, der ik­ke du­er. Der er in­gen pe­li­ka­ner i den fi lm, og ved du hvad. Du er li­geg­lad. Du er ski­de li­geg­lad. Det er ik­ke det, det kom­mer an på. Det kom­mer an på Mig, Lars Buk­da­hl, jeg skal kraft ede­me skri­ve en mor­som ned­rak­ning

» Dan­mark er et ke­de­ligt land. Man våg­ner og får sin mor­gen­mad, og når man er gam­mel nok, får man sin pen­sion. Selv TV- Avi­sen er ke­de­lig, med­min­dre der er ter­ror, « kom­mer det fra Mor­ten Sa­broe. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.