Prin­ses­sen fl yt­ter hjem

Prin­ses­se Elisa­beth, der for­melt er tro­nar­ving, hav­de et langt ar­bejds­liv i uden­rig­stje­ne­sten. Snart fl yt­ter hun til Sor­gen­fri

BT - - NAVNE - Jan He­de­gaard jhg@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

80 ÅR I DAG

Eft er sin run­de fød­sels­dag fl yt­ter prin­ses­se Elisa­beth, der er Dron­nin­gens ku­si­ne, om kort tid til Da­me­byg­nin­gen på Sor­gen­fri, den bo­lig, som hen­des el­ske­de lil­le­bror, grev Chri­sti­an af Ro­sen­borg, eft er­lod ved sin død i 2013. Flyt­nin­gen er for­be­redt.

» Det glæ­der jeg mig til, for det er da en stor lyk­ke, at man her på si­ne gam­le da­ge kom­mer hjem igen, « har prin­ses­se Elisa­beth sagt om det Sor­gen­fri, hvor hun er født.

I dag er hel­bre­det ik­ke så godt læn­ge­re, men da prin­ses­se Elisa­beth for 80 år si­den kom til ver­den som dat­ter af ar­ve­prins Knud og hans hu­stru, ar­ve­prin­ses­se Ca­ro­li­neMat­hil­de, var hun det da­væ­ren­de kon­ge­par, Chri­sti­an X og dron­ning Ale­xan­dri­nes, før­ste bar­ne­barn. På det tids­punkt var der in­gen, der over­ve­je­de, hvil­ken pla­ce­ring den ny­fød­te pi­ge ad åre skul­le kom­me til at ind­ta­ge i ar­ve­føl­gen til den dan­ske tro­ne.

Æn­drin­ger i tron­føl­ge­loven

Si­den fulg­te æn­drin­ger i bå­de grund­lov og tron­føl­ge­lov, og i takt med at nye ge­ne­ra­tio­ner af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie har sat nye skud på stam­men, er hen­des po­si­tion i ar­ve­føl­gen ble­vet sted­se me­re mar­gi­nal. Hun er nu num­mer 12 i ræk­ke­føl­gen, men det er na­tur­lig­vis uden re­el be­tyd­ning og kun en for­ma­li­tet, som hun næp­pe har gjort sig man­ge tan­ker om, si­den hun som ung kvin­de søg­te ud på ar­bejds­mar­ke­det for at kla­re sig selv.

Eft er en barn­dom på Sor­gen­fri, præ­get af kon­ge­hu­sets stil­ling i be­sæt­tel­ses­år­e­ne, var hun som ung pi­ge på sko­le i Schweiz, før hun gen­nem­gik ud­dan­nel­sen som sy­er­ske og de­sig­ner på Mar­gret­he- Sko­len. Her­eft er søg­te hun ind i uden­rig­stje­ne­sten, og i he­le 46 år var hun en fl it­tig og vel­lidt me­d­ar­bej­der på for­skel­li­ge po­ster bå­de i mi­ni­ste­ri­et hjem­me i Kø­ben­havn, på am­bas­sa­den i Washington og ved FN- mis­sio­nen i Genève.

Ele­fan­tor­den og fortjenst­me­dal­je

Ved 40 års ju­bilæ­et som an­sat i sta­tens tje­ne­ste blev hun af sin ku­si­ne, Dron­nin­gen, de­ko­re­ret med den kon­ge­li­ge fortjenst­me­dal­je. En be­løn­ning, hun an­gi­ve­ligt var mindst li­ge så glad for og stolt over, som den ele­fan­tor­den, hun og­så har ret til at bæ­re i kraft af sin fød­sel.

I 20 år le­ve­de hun sam­men med fi lm­fo­to­graf og in­struk­tør Claus Her­man­sen. Eft er hans død for 18 år si­den har hun le­vet til­ba­ge­truk­ket i sin vil­la i Holte, hvor­fra hun pas­se­de de pro­tek­tio­ner, som hun ar­ve­de fra sin mor, far­mor og ol­de­mor. Vil­la­en i Holte blev sat til salg for halvan­det år si­den og er nu solgt. Og det er et yn­gre æg­te­par, der fl yt­ter ind. » Det er sø­de men­ne­sker, og de over­ta­ger hu­set 1. ju­ni, « har prin­ses­sen tid­li­ge­re op­lyst.

2013 var et trist år for den al­dren­de prin­ses­se. Hen­des lil­le­bror, grev Chri­sti­an, dø­de, uden at fa­mi­li­en vid­ste, hvor syg han var, og sam­me år mi­ste­de hun fi re af si­ne rig­tig go­de ven­ner. Eft er bå­de grev Chri­sti­an og gre­vin­de An­ne Dor­tes død har Da­me­byg­nin­gen stå­et tom, og det er her, Dron­nin­gen har gi­vet sin ku­si­ne lov til at fl yt­te ind.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Da prin­ses­se Elisa­beth for 80 år si­den kom til ver­den som dat­ter af ar­ve­prins Knud og hans hu­stru, ar­ve­prin­ses­se Ca­ro­li­ne- Mat­hil­de, var hun det da­væ­ren­de kon­ge­par, Chri­sti­an X og dron­ning Ale­xan­dri­nes, før­ste bar­ne­barn.

Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.