Dougs di­lem­ma

BT - - TV - KOMEDIE 12: 45 21: 00 06: 00 08: 15 18: 50 06: 00 09: 55 05: 30 15: 00 16: 25 22: 55 00: 45-

Doug er re­cep­tio­ni­sten på et af New Yor­ks fi ne­ste ho­tel­ler, hvor gæ­ster­ne be­ta­ler sto­re drik­ke­pen­ge - me­get sto­re - for at få kla­ret umu­li­ge op­ga­ver. Bil­let­ter her og nu til Bro­adways sto­re mu­si­cal- suc­ces, ud­solgt fl ere år frem. Bord for to sam­me aft en i by­ens hot­te­ste restau­rant. No pro­blem! En dag får Doug til op­ga­ve at un­der­hol­de en gæsts un­ge smuk­ke ve­nin­de, An­dy, mens gæ­sten har vig­ti­ge­re sa­ger at kla­re. Da det gen­ta­ger sig igen og igen, vil­le Doug nok un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der ha­ve truk­ket græn­sen. Men gæ­sten er en rig in­ve­stor, som det er lyk­ke­des Doug at gø­re in­ter­es­se­ret i et pro­jekt. Det er nem­lig hans sto­re drøm at åb­ne sit eget ho­tel. Pen­ge - man­ge pen­ge - er det ene­ste, der mang­ler. Og så er det og­så li­ge det, at Doug fo­rel­sker sig i An­dy. Hvis han var så klog, som han tror, han er, så vil­le det jo nok væ­re en ek­stra grund til at hol­de sig fra hen­de. Han for­sø­ger at hol­de sig på måt­ten, og han for­sø­ger og­så at dæk­ke over sin in­ve­stor med al­le mu­li­ge hi­sto­ri­er, når han igen må for­tæl­le

Med­vir­ken­de: An­dy, at den ri­ge fyr er ble­vet lidt for­sin­ket. Men den ri­ge fyr er ik­ke ba­re lidt for­sin­ket. Han er gift , og An­dy er kun en af man­ge el­ske­rin­der. ( DR1)

( T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Jo­hn Le­gu­iza­mo. TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Lau­ren­ce Fis­h­bur­ne. ( T) De kom lø­ben­de. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. ( T) Min ko­ne er bank­rø­ver. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1966. ( T) Grand Prix. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1966.

( T) Menneskejagt. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1959. ( T) Kap­ta­jn Sind­bad. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1963. ( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960. ( T) Desti­na­tion Tokyo. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1943.

( T) Vild­fa­ren i Pa­ra­dis. Ame­ri­kansk komedie fra 1962. ( T) Nat­ten før bryl­lup­pet. Ame­ri­kansk komedie fra 1940.

Nat- tv.

Mi­cha­el J. Fox kom­mer i et svært di­lem­ma i den ro­man­ti­ske komedie ” For pen­ge­nes skyld”. Skal han væl­ge pi­gen ( Ga­bri­el­le Anwar) el­ler pen­ge­ne? Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.